Регионално развитие и териториално устройство

 

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

формуляр 

        процедура 

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

формуляр 

 процедура 

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

формуляр 

формуляр такса 

 процедура 

1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

  формуляр 

формуляр такса 

 процедура 

1966 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

процедура 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр

 процедура 

формуляр такса 

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

формуляр
  процедура

формуляр такса

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж  формуляр
 процедура
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр 

 процедура 

формуляр такса 

1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

формуляр 

 процедура 

формуляр такса 

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

формуляр 

 процедура 

1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията  формуляр 
 процедура
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект формуляр
 процедура
 формуляр такса
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план  формуляр 
 процедура 
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост. заповед
 
 

 

Печат