Държавна собственост

 

 

 1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

формуляр 
процедура 

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

формуляр

процедура

1971

Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

формуляр

процедура 

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

формуляр 

процедура

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

формуляр
 процедура

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 

формуляр
 процедура 
1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

формуляр

процедура

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

формуляр

  процедура

1985

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

формуляр

процедура 

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост формуляр
процедура
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  формуляр 
процедура 

 

Печат

cost of outlook microsoft outlook 2016 oem license that site autocad lt 2016 for sale oem