УТВЪРЖДАВАМ: / п /

          Гергана Михайлова

           Главен секретар

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

02 Септември, 2016 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.

Предмет и цел


Чл. 1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Кюстендил, наричани по-нататък  правилата, уреждат:
1. Организацията на работа по приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на сигнали, предложения, заявления/искания, запитвания и жалби на гражданите и бизнеса;

2. Взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.
Чл. 2. Целта на правилата е да установят яснота и координираност в дейността на звената в администрацията при осъществяване на административното обслужване.

Раздел II.

Понятия

 

Чл. 3.(1) „Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Областна администрация Кюстендил.

(2) „Административна услуга” е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2.  издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с  извършване на друга административна услуга;

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

(3) "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

(4) "Потребител на административни услуги" е всеки гражданин или организация, които заявяват и/или ползват административни услуги, подават жалби, сигнали, предложения и др.

(5)"Запитване" е всяко искане на информация относно структурата и дейността на съответната администрация, както и информация относно компетентността на различните административни структури.

(6)"Лого на държавната администрация" е графичен знак, който символизира държавната администрация.

(7)"Слоган на държавната администрация" е послание на държавната администрация към обществеността.

 

 

Раздел III.

Принципи на административното обслужване

 

Чл. 4. (1) Областна администрация Кюстендил, наричана по-нататък администрацията,  осъществява административното обслужване при спазване на принципите за:

1. законност;
2. съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост;
3. служебно начало;
4. истинност;
5. равенство и взаимно уважение;
6. самостоятелност и безпристрастност;
7. бързина и процесуална икономия;
8. достъпност, публичност и прозрачност;
9. последователност и предвидимост;
10. отговорност и отчетност;
11. ефективност;
12. субординация и координация;
13. конфиденциалност.

(2) Административното обслужване в Областна администрация Кюстендил се осъществява на български език.

(3) При предоставянето на административни услуги Областна администрация Кюстендил прилага комплексно административно обслужване.

Чл. 5.(1) Административното обслужване в Областна администрация Кюстендил се осъществява при гарантиране на:

1.равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

3. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

4. надеждна обратна връзка;

5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

6. качество на предоставяните услуги.

(2)Областна администрация Кюстендил ежегодно изследва и оповестява чрез интернет страницата си удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

 

 

Раздел IV.

Основни задължения на служителите

Чл. 6.Областна администрация Кюстендил гарантира вътрешни критерии за добро административно обслужване със следните задължения на служителите:

1. да се отнасят отзивчиво и любезно към всички потребители;
2. да проявяват съчувствие, съпричастност и желание за оказване на помощ;

3. да разясняват и насърчават потребителите за използване на различни видове комуникационни канали – посещение на място, поща и електронна поща, телефон/факс, интернет и електронно подписани документи;

4. да се стремят да изграждат доверие у потребителите чрез открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация в правните рамки и по начин удовлетворяващ ги в максимална степен;

5. да защитава неприкосновеността на потребителите и да не разкриват поверителна информация за тях;

6. да проявяват инициативност по отношение усъвършенстването на процесите по административното обслужване – предложения и иницииране прилагането на нови решения;
7. да проявяват гъвкавост и адаптираност в различни ситуации;

8. да използват ясен и точен език при общуването;

9. да се стремят гражданите да получат отговор на всички интересуващи ги въпроси;
10. да се стремят към постигане на висок професионализъм в работата си;
11. да носят информационен служебен бадж, да съобщават името и длъжността си, а при телефонни обаждания – да съобщават названието на администрацията и да се представят на потребителите;

12. да бъдат отдадени на работата си и да умеят да работят под напрежение;
13. да не се хранят и да не водят лични разговори в присъствието на потребители;
14. да спазват нормативните и вътрешни стандарти на обслужване.

 

Раздел V.

Стандарти за времето за административно обслужване

 

Чл. 7.В Областна администрация Кюстендил се приемат следните стандарти по отношение на времето за административно обслужване:

1. за отговор на запитвания – 7 (седем) дни;

2. за вземане на решение по предложение – 2 (два) месеца;
3. за отговор на предложения – 7 (седем) дни от постановяване на решението;
4. за препращане на предложение и сигнал до компетентния орган – 7 (седем) дни;
5. за вземане на решение по сигнал – 2 (два) месеца;

6. за съобщаване на решение по сигнал – 7 (седем) дни от постановяването на решението;
7. време на чакане за прием и изслушване на граждани в Център за административно обслужване/Деловодство – 4(минути) минути;

8. време за отговор на телефонни обаждания на специално посочени телефони за връзка с потребители – 5 (пет) минути;

9. за разглеждане на заявления за достъп до обществена информация – 14 (четиринадесет) дни след датата на регистриране;

10. за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган - 14 (четиринадесет) дни;

11. за отговор на препоръките, предложенията и сигналите препратени за разглеждане от Омбудсмана - 14 (четиринадесет) дни.

 

Глава втора.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Раздел I.

Център за административно обслужване

Чл. 8.(1) Административното обслужване в Областна администрация Кюстендил се осъществява от звено Деловодство към дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в „Център за административно обслужване” (ЦАО) на областната администрация, на принципа „едно гише“, който цели:

1. да осигури тясно сътрудничество между  администрацията и потребителите на административни услуги чрез откриване на различни канали за достъп – обикновена и електронна поща, телефон, интернет, електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;

2. да улесни процеса на обмен на информация по предоставянето на административни услуги.

(2) На потребителите на административни услуги е осигурено обслужване на едно място, лесно за намиране и достъп.Центърът за административно обслужване/Деловодство се намира на адрес: п.к. 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” 44, в партера на административната сграда на Областна администрация Кюстендил.

(3) Искания/заявления, запитвания, жалби, сигнали и предложения се подават чрез ЦАО.

Чл. 9.(1) Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в глава пета, раздел I АПК.

(2) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение № 1).

(3) Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до Областна администрация Кюстендилмогат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен като технически възможен. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г.

(4) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

(5) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

2. с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя.

Чл. 10. (1) Работното време за работа с клиенти e от  09:00 часа до 17:30 часа.
1. В звеното за административно обслужване се установява непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

2. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Чл. 11.Вътрешното оформление и местоположението на ЦАО отговарят на условията за функционалност. В зоната на центъра са осигурени:

1. наименование на администрацията с лого и слоган на държавната администрация;
2. информационни табели на български и английски език;

3. други информационни материали и бланки – формуляри, заявления, искания, анкетни карти, дипляни, брошури и други.

4. приветлива и безопасна обстановка;

5. обособено място с места за сядане за попълване и преглед на документи;
6. лесен достъп за лица с увреждания, бременни жени и трудно подвижни хора;
7. свободен достъп за общуване между служители и потребители.
Чл. 12.(1) Служители от общата и специализирана дирекции на администрацията осъществяват при необходимост специализиран прием на потребителите чрез служителите от ЦАО/Деловодство.

(2) Служителите по ал.1 изготвят отговори на писма на граждани и юридически лица по въпроси с фактическа и правна сложност, съобразно своята компетентност.

 

Раздел II.

Изисквания към служителите от Центъра за административно обслужване

Чл. 13.Служителите от ЦАО (Център за административно обслужване)/Деловодство осъществяват качествено и ефективно обслужване чрез:

1. постоянно развитие на уменията за контактуване с потребителите;
2. непрекъснато усъвършенстване на основните компетенции за работа с граждани;

3. осъществяване на добра комуникация и съгласуваност в работата между служителите от ЦАО/Деловодство и останалите функционални звена на администрацията;

4. добро познаване на дейността на администрацията, нейната структура и на основните нормативни и вътрешноведомствени актове и документи;

5. мобилност и взаимозаменяемост с цел оптимална организация на работата в ЦАО/Деловодство и създаване на условия за непрекъсваемост на процеса на административно обслужване;

6. оперативност и деловитост;
7. умения за работа в екип;

8. периодично актуализиране на Харта на клиента на ОА Кюстендил и иницииране осъвременяването на други указателни и информационни материали;

9. инициативност за повишаване на професионалната квалификация и на уменията за работа със съвременни технологии и комуникации;

10. спазване на трудовата дисциплина, на вътрешноадминистративните актове, свързани с противопожарната безопасност и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

 

Раздел III.

Функции на Центъра за административно обслужване


Чл. 14. (1) Дейността на служителите в ЦАО се изразява във:

1. Предоставяне на информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2. Информиране и консултиране по въпроси от по-обща компетентност, когато зададеният казус не изисква намеса на служител от общата и специализирана дирекции на администрацията. Информиране относно специализиран прием, ако потребителят се интересува от това;

3. Информиране и консултиране за решаването на проблеми по компетентност от Областна администрация Кюстендил, или друга администрация, имаща отношение към проблемите;

4. Даване на насоки при попълване на място на формуляри и заявления, предоставяне на предварителна информация относно: срокове за отговор, процедурата, когато е необходимо да се изиска отговор или проверка и от друга административна структура;

5. Регистриране в деловодно-информационната система на входящи и изходящи документи, подадени на място – извършване на проверка за попълнени данни, или ако е необходима допълнителна информация от клиента за придружаващи документи или приложения;

6. Предоставяне на клиента на входящия номер на преписката – с дата на завеждане и информиране за сроковете за изпълнение;

7. Приемане и регистриране на заявления за достъп до обществена информация, съгласно изискванията на ЗДОИ и вътрешните правила на администрацията за изпълнение на ЗДОИ;

8. Приемане и регистриране на жалби срещу лошо администриране и сигнали за корупционни действия;

9. Извършване на проверкана пълнотата на документацията за всяка административна услуга;

10. Извършване на проверка относно движение на преписки, в резултат на запитване по телефона или след посещение на място от потребител;

11. Предоставяне на исканите документи;

12. Актуализиране на информацията за потребителите в зоната на ЦАО;
13. Създаване на условия посетителите да се чувстват удобно и да бъдат доволни от обслужването в администрацията.

(2) При необходимост от компетентна информация служителите от ЦАО се свързват със или извикват конкретен експерт от администрацията.

(3) При агресивно поведение от страна на клиентите, заплашващо сигурността на служителите, се сигнализират охранителните органи.

Чл. 15.Дейността на служителите от общата и специализирана дирекции в Областна администрация Кюстендил се изразява в:

1. Консултиране по поставени от потребителите конкретни казуси и предлагане на варианти за решаването им по най-ефикасен начин;

2. Осигуряване на достъп за служителите от ЦАО до информация свързана с предоставяните услуги.

 

Раздел IV.
Взаимодействие между служителите от ЦАО и дирекциите


Чл. 16. За постигане на добра координация и взаимодействие, служителите от ЦАО и дирекциите на администрацията:

1. Периодично организират работни срещи за обсъждане на проблеми и предложения за организация на работния процес;

2. Периодично обменят опит и информация;

3. Идентифицират проблеми при взаимодействието и предлагат решения за тяхното преодоляване чрез анализи на постъпилите по различните комуникационни канали предложения на потребителите и изследване на тяхната удовлетвореност;
4. Предлагат актуализиране на вътрешни ведомствени актове, регламентиращи взаимодействието между структурните звена в администрацията, и други институции имащи отношение към дейностите;

5. Служителите от ЦАО могат да изискват незабавно предоставяне на информация и/или документи от другите звена в Областна администрация, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на място.

 

Раздел V.

Мерки за осигуряване на дейността на Центъра за административно обслужване


Чл. 17. Подборът на персонала за работа в ЦАО/Деловодство се съобразява с изискванията за ефективна комуникация с потребители.

Чл. 18.Специализирано обучение на персонала се организира от Главният секретар на администрацията и е насочен към развитие на:

1. Умения за работа с внедрената в администрацията информационно-деловодна система и отделните и решения, както и внедряването на нови модули към нея;
2. Административно обслужване на „едно гише” – принципи, методи, решения, добри практики;
3. Актуални знания за нормативните актове в областта на административното обслужване;
4. Познания в областта на комуникационните и информационни технологии;

5. Умения за работа с хора с увреждания.

Чл. 19.Прилагат се механизми за стимулиране, обучение и кариерно развитие на служителите от ЦАО съобразно действащите външни и вътрешни правила.
Чл. 20. За служителите от ЦАО се осигурява нормативно определена дневна почивка при гъвкав режим на работа в рамките на работния ден.

Чл. 21. За служителите в ЦАО се осигуряват хардуер, софтуер, оборудване и консумативи, гарантиращи съвременни и безопасни условия на труд.
Чл. 22. Служителите от ЦАО проучват и внедряват добри практики от други администрации, постигнали високи резултати по отношение на гъвкавост, ефективност, икономичност и ефикасност на системата на административно обслужване.

 

Раздел VI.

Служебно начало.

Чл. 23.Областна администрация Кюстендилслужебно осигурявавсички издавани от администрациятадокументи, необходими за предоставяна от неяадминистративна услуга..

Чл. 24.Областна администрация Кюстендилосигурявапо служебен път документи, необходими на потребителя на административна услуга от други администрации, освен в случаите на обективна невъзможност.

Чл. 25.При предвидените в закона случаи, Областна администрация Кюстендилслужебно събира информация, документи и данни от други администрации.

 

Раздел VI"а".
Взаимодействие между административните органи при комплексно административно обслужване

                                                                  

Чл. 25а.Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено вОбластна администрация Кюстендил, когато е компетентния орган, както и когато е административен орган, който участва в него.

Чл. 25б.(1) Подаването на заявление за комплексно административно обслужване до  Областна администрация Кюстендил, когато е компетентния орган, се извършва по реда на АПК.

(2) Областна администрация  Кюстендил, в качеството си на компетентен орган:

1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при нея, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство;

2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на заявителя;

3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 АПК;

4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което изпраща на заявителя по начина съгласночл. 9, ал. 4.

5. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни.

(3) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Чл. 25в. (1) Заявяването на услугата пред Областна администрация Кюстендил, когато е административен орган, който участва в комплексното административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец (приложение № 2).

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща на Областна администрация Кюстендил съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

(4) В настоящото производство Областна администрация Кюстендил не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.

Чл. 25г. Областна администрация Кюстендил, в качеството си на участваща в административното обслужване:

1. образува производството, като проверява наличието на приложениятапо чл. 26в, ал. 3;

2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;

3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт; пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на Областна администрация Кюстендил.

 

Раздел VII.

Информация за услугите

 

Чл. 26.(1) Областна администрация Кюстендил извършва административни услуги в съответствие с Регистъра на услугите, находящ се в Административния регистър и в съответствие с дейностите и функциите на областна администрация, регламентирани в нормативните актове.

(2) Административните услуги, предоставяни от Областна администрация Кюстендил, са вписани в Административния регистър, раздел „Административни услуги и режими” и са посочени в „Списък на административните услуги“, публикуван на интернет страницата на администрацията.

Чл. 27.(1) Дирекциите осигуряват информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от тях.

(2) Информацията за административното обслужване следва да бъде:
1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.

Чл. 28.Информация за предоставяните от Областна администрация Кюстендил услуги може да бъде получена от:

1. ЦАО/Деловодство (партер на административна сграда на Областна администрация Кюстендил, 2500, гр. Кюстендил, ул.”Демокрация” №44);
2. Интернет адрес: www.kn.government.bg  

Чл. 29.(1) Информацията за административното обслужване се актуализира в седем дневен срок от влизането в сила на промените в нормативните актове;

(2) актуализацията се извършва едновременно във всички информационни средства;
(3) наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие с Регистъра на услугите.

(4) организацията по актуализацията и подготовката на информацията е задължение на директорите на съответните дирекции.

Чл. 30. Областна администрация Кюстендил съдейства на потребителите на услуги, като:

1. осигурява общодостъпна, точна, систематизирана и разбираема информация за компетентността на администрацията;

2. предоставя информация за сроковете, приложими в производството, и за дължимите такси.

 

Раздел VIII.

Правила за използване на логото и слогана на държавната администрация

 

Чл. 31.Логото и слоганът на държавната администрация се използват от Областна администрация Кюстендили се поставятна:

1. отличителните знаци на служителите;

2. указателните табели на входовете на сградите;

3. неофициалната кореспонденция, поздравителните адреси и др.;

4. папките, рекламните и протоколните материали;

5. интернет страниците на съответните администрации;

6. кутиите за мнения и коментари;

7. всички информационни материали, свързани с хартите на клиента.

 

Глава трета.

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 32. (1)Областна администрация Кюстендил отчита състоянието на административното обслужване веднъж годишно чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа Административния регистър.

 (2) Областният управител определя със заповед отговорните служители, които подават и обобщават информацията, попълват и публикуват данните в ИИСДА.

(3) Служителите по ал. 2отговарят за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за попълване на отчетите в ИИСДА.

(4) Задълженията за попълване и публикуване на данните в ИИСДА се включват в длъжностните характеристики и в работните планове на съответните служители. Резултатите от изпълнението се отчитат при определяне на годишната оценка.

 

Глава четвърта.
МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 33. (1) Областна администрация Кюстендил създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите, а именно:

1. пощенска кутия за подаване на сигнали, предложения, жалби и анкетни карти за измерване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в Областна администрация Кюстендил;

2. пощенска кутия за сигнали срещу корупция, намираща се във фоайето на административната сграда;

3. анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите, качена на интернет страницата на Областна администрация Кюстендил.

(2) Определени със заповед на Областен управител служители на Областна администрация Кюстендил, периодично проверяват кутията за постъпили сигнали, предложения, жалби и анкетни карти и ги регистрират по общия ред, съгласно Инструкцията за информационно-деловодната дейност и работата с документите в Областна администрация Кюстендил.

(3) Постъпилите в деловодството сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване се докладват на Областния управител и се разглеждат от назначена със заповед на Областния управител комисия.
(4) В резултат на получената и анализирана информация  от всички канали за обратна връзка се предприемат действия за подобряване на административното обслужване.
(5) Резултатите от анализираната информация, както и предприетите мерки се обсъждат и оповестяват пред обществеността.

 

Глава пета.
                    ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

Чл. 34.Контролната дейност във връзка с извършването на административните услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.

Чл. 35.(1) Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на следните нива:

1. Областен управител;

2. Заместник-областен управител;

3. Главен секретар;

4. Директори на дирекции.

(2) Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически или юридически лица, посредством справка за движението на преписката им в съответната дирекция, чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.

Чл. 36.(1) Сроковете за изпълнение се определят в самия документ, с резолюция или произтичат от нормативен акт или вътрешни правила.

(2) Когато с нормативен документ или с резолюция не е определен срок за изпълнение, задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното възлагане.
(3) Срокът за извършване на административната услуга на граждани е съобразно Административно процесуалния кодекс (АПК), освен ако в нормативен акт не е установен друг срок.

(4) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да го удължи.
Чл. 37. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за архивиране са съгласно настоящите правила и Инструкцията за информационно-деловодната дейност и работата с документите в Областна администрация Кюстендил.

 

Заключителни разпоредби


§ 1. Ръководителите и служителите в областна администрация Кюстендил са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила.

§ 2.Контролът по спазване на клаузите във вътрешните правила за административно обслужване се осъществява от Главния секретар.

§ 3.Настоящите правила се утвърждават от главния секретар, на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административно обслужване във връзка с чл. 5а от Закона за администрацията.

§ 4.Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и се обявяват по реда на чл. 28, ал.2 от АПК.

Печат