Тарифа на услугите

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

http://www.vn.government.bg/stranici/uslugi/%D0%90%D0%A3-%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_files/image001.gif
 
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ такса
ОА 1.1 Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други чл. 68 ,ал.1, чл.70,ал.1,чл. 71 от Закон за държавната собственост; 14 -30 дни Не се дължи такса
  чл.102,ал.2,във връзка с чл.103,ал.2, чл.104,ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/    
ОА 1.2 Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационни планове на населените места чл. 68 ,ал.1, чл.70,ал.1,чл. 71 от Закон за държавната собственост; 14 -30 дни Не се дължи такса
  чл.102,ал.2,във връзка с чл.103,ал.2, / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ чл.104,ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост  
ОА 1.3 Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове чл. 68 ,ал.1, чл.70,ал.1,чл. 71 от Закон за държавната собственост; 14-30 дни Не се дължи такса
  чл.102,ал.2, от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ чл.27,ал.9 и ал.10 от Закон за собствеността и ползване на земеделските земи  
ОА 1.4 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи в интерес на физически и юридически лица, от архив „Държавна собственост” чл.70,ал.1,чл. 77 от Закон за държавната собственост; чл. 57 от Административнопроцесуален кодекс 14-30 дни Чл.32,ал.1т.3 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители/2,50 на страница/
  / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 1.5 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени Актове за държавна собственост чл.71,ал.3,чл. 72,ал.3, чл.74,ал.2 от Закон за държавната собственост; 14-30 дни Не се дължи такса
  чл.104, ал. 4; чл. 10, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1; чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1; чл. 77, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 73, ал. 1; чл. 82, ал. 3 във връзка с чл. 80, ал.1, чл. 85, ал. 6 във връзка с чл.84, ал.2 / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс
/необходими документи/ /бланка за подаване/    
ОА 1.6 Отбелязване на действия по управление , и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост Чл.73 от Закона за държавната собственост 14-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 1.7 Справки по регистри и книги за имоти-частна и публична държавна собственост Чл.77 от Закона за държавната собственост До 7 дни  
  / чл.57,ал2 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 1.8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот Чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс До 7-30 дни Тарифа по чл.82а от закона за държавната собственост
  Чл.77,чл.82а от Закона за държавната собственост / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/    
ОА 1.9 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост чл.72,ал.2 от Закон за държавната собственост; 14-30 дни Не се дължи такса
  чл.104, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/    
ОА 1.10 Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без oснование, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала Чл.80, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост 14-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 1.11 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите- държавна собственост. Чл.77и чл.82а от Закона за държавна собственост 7-30 дни Тарифа по чл.82а от закона за държавната собственост
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 1.12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността Чл.77и чл.82а от Закона за държавна собственост 7-30 дни Тарифа по чл.82а от закона за държавната собственост
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение Чл.124,ал.3,ал.4 и ал.7 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение Чл.135,ал.1, ал.3 ,във връзка с чл.124,ал.4 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.3 Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план Чл.133,ал.1 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Чл.141,ал.6 и чл.143,ал.2 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Чл.28,ал.1 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА  2.5 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Чл.145,ал.2 и чл.143,ал.2 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Чл.28,ал.4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/  
ОА 2.6 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Чл.148,ал.3 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Чл.29,ал.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/  
ОА 2.7 Одобряване на инвестиционен проект- заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване Закона за устройство на територията -Чл.145, ал.5; §184,ал.7 от ПЗР 7-30 дни Чл.28,ал.7 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/  
ОА 2.8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект Чл.145, ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка с ал. 4 и чл. 154, ал. 5 7-30 дни Чл.28,ал.8 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Чл.150,ал.1 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж Чл.150,ал.1, чл. 145, ал.2 и чл. 148, ал. 3; чл. 150, ал. 4 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Чл.28,ал.6; чл.29,ал.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.11 Презаверяване на разрешение за строеж Чл.153,ал.3 и ал.4 от Закона за устройство на територията 7-30 дни чл.29,ал.4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.12 Отразяване на забележки към издадено разрешение за строеж при изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5,6,7 и 8 от Закона за устройство на територията /заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж / Чл.154, ал.5 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрения инвестиционен проект Чл.175, ал.1,2 и 5 от Закона за устройство на територията 7-30 дни чл.28,ал.9 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/  
ОА 2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж Чл.176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/  
ОА 2.15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Чл.177, ал.3 от Закона за устройство на територията 7-30 дни Не се дължи такса
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/  
ОА 2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областната администрация § 3 от ДР на Закона за устройство на територията 7-30 дни чл.33 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/  
ОА 2.17 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство § 3 от ДР на Закона за устройство на територията 7-30 дни чл.32,т.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
/необходими документи/ /бланка за подаване/ /формуляр/  
I Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП 2/ Кодекс за социално осигуряване; 7-30 дни  
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
Закон за администрацията  
II Издаване на удостоверение за трудов и/ или осигурителен стаж на осигурявани лица /УП 3/ Кодекс за социално осигуряване; 7-30 дни  
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
Закон за администрацията  
III Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга. §1,т.2,б.”Г” от ДР на Закона за администрацията 7-30 дни  
/ чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
IV Предоставяне на достъп до обществена информация Чл.24 от Закона за достъп на информация 7-30 дни  
  / чл.57,ал.1, чл.57,ал.2 и чл.57,ал.5 от Административно процесуалния кодекс/
бланка за подаване  
         
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ        

Печат

autocad lt 2015 purchase online solidworks 2017 premium student go to my blog where can i buy autodesk autocad lt 2014 for apple mac