Дата на публикуване: 12.12.2017г.

Печат

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 18.12.2017 г.:

Дата на публикуване: 09.01.2018г.

 

Предложение за допълнителна точка от дневния ред от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 18.12.2017 г.:

Дата на публикуване: 30.11.2017г.

Печат

Дата на публикуване: 24.10.2017г.

 

Писмо за отмяна на насроченото за 21.11.2017г. от 13,00 часа извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК:

Дата на публикуване: 20.11.2017

Печат

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 02.03.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 08 Февруари 2017.

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 02.03.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, ведно с писмени материали към нея по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВиК. Поканата и писмените материали - отчет за дейността на АВиК за 2016 г., отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г., бюджет на АВиК за 2017 г.

Покана до членовете на АВиК

Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г.

Бюджет на АВиК за 2017 г.

Отчет за дейността на АВиК за 2016 г.

Покана изх. № 08-02-26 от 30.01.2017 г.

Дата на публикуване: 08.02.2017г.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 02.03.2017 г

on 20 Март 2017.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 02.03.2017 г. 

Протокол № РД-18-05 от 02.03.2017 г.

1. Списък на присъстващите с право на глас

2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г.

3. Годишен финансов отчет на АВиК за 2016 г.

4. Отчет за дейността на АВиК за 2016 г

5. Бюджет на АВиК за 2017 г

6. План за опазване на околната среда

6.1.Приложения към Плана за опазване на околната среда

Дата на публикуване: 20.03.2017г.

Печат

  • 1
  • 2