Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 02.03.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 08 Февруари 2017.

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 02.03.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, ведно с писмени материали към нея по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВиК. Поканата и писмените материали - отчет за дейността на АВиК за 2016 г., отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г., бюджет на АВиК за 2017 г.

Покана до членовете на АВиК

Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г.

Бюджет на АВиК за 2017 г.

Отчет за дейността на АВиК за 2016 г.

Покана изх. № 08-02-26 от 30.01.2017 г.

Дата на публикуване: 08.02.2017г.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 02.03.2017 г

on 20 Март 2017.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 02.03.2017 г. 

Протокол № РД-18-05 от 02.03.2017 г.

1. Списък на присъстващите с право на глас

2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г.

3. Годишен финансов отчет на АВиК за 2016 г.

4. Отчет за дейността на АВиК за 2016 г

5. Бюджет на АВиК за 2017 г

6. План за опазване на околната среда

6.1.Приложения към Плана за опазване на околната среда

Дата на публикуване: 20.03.2017г.

Печат

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.10.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 06 Октомври 2016.

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.10.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, ведно с писмени материали към нея по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВиК.

Покана до членовете на АВиК

Решение ОбС - Дупница

Решение № 173/30.09.2016 г. - допълнение към Решение № 102/24.06.2016 г. на ОбС ДупницаДата на публикуване: 06.10.2016г.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 20.10.2016 г.

on 31 Октомври 2016.

 Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 20.10.2016 г. 

Дата на публикуване: 31.10.2016г.

Печат

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.09.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 29 Август 2016.

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.09.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД

Проект на Бизнес план 2017 г. - 2020 г.

Приложение на Бизнес план

Проект на бюджет 2017г.

Решение № 102/24.06.2016 г. на ОбС - Дупница

Дата на публикуване: 29.08.2016г.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия

on 06 Октомври 2016.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 20.09.2016 г.

Протокол № РД-18-30 от 20.09.2016 г., ведни със Списък на присъстващите с право на глас

Дата на публикуване: 06.10.2016г.

Печат

  • 1
  • 2