На горе

Асоциация по ВиК

* по 1 точка от дневния ред - относно, Допълнително споразумение №1 към Договора с ВиКО "Кюстендилска вода" ЕООД от 05.04.2016г. , ведно с приложения;
* по 2 точка от дневния ред - относно, препоръчителен размер на вноската на държавата и вноските на общините в бюджета на АВиК - Кюстендил за 2019 г. - Проект на бюджет за 2019 г. на АВиК - Кюстендил, ведно с обяснителна записка.
Решение за промяна процентното съотношение на гласовете на членовете на АВиК - Кюстендил
Списък на присъстващи 04.12.2018г.
Протокол Общо събрание АВиК 04.12.2018 г.
Допълнително споразумение №1 към ДОГОВОРА между Асоциация по ВиК и оператора "Кюстендилска вода" ЕООД
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 07.03.2019 г.
1. Отчет за дейността на АВиК- Кюстендил за 2018 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Кюстендил за 2018 г.
3. Годишен финансов отчет (ГФО) на АВиК- Кюстендил за 2018 г.
4. Проект на бюджет на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
5.Списък на присъстващите с право на глас от проведено на 07.03.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил
6.Протокол № РД-18-14/07.03.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download