Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

 ЗАПОВЕД №РД-22-81/11.04.2018 г.

 На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. (загл. изм. – ДВ бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

 Н А Р Е Ж Д А М:

1.ОПРЕДЕЛЯМ комисия в състав

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Райчо Цветин - Зам. областен управител на област Кюстендил;

ЧЛЕНОВЕ:

инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил;

Румен Точев - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;

Георги Комитски – организатор билетоиздаване БДЖ „Пътнически превози“–гара Кюстендил;

Василка Манчева – Директор „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил;

Евелина Марковска – Главен експерт в Областна администрация Кюстендил.

  1. В заседанията на комисията взема участие с право на глас представител на общинската администрация, която внася предложение.
  2. Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, имащи право на глас.
  3. За заседанията на комисията се изготвят протоколи.

Настоящата заповед отменя Заповед №РД-20-32/24.01.2018 г.  на Областния управител на област Кюстендил.

Препис от Заповедта да се връчи на членовете на Комисията за сведение и изпълнение.

 

ВИКТОР ЯНЕВ

Областен управител

 

 
Документи;

 

 

Печат