Областен съвет по сигурност

Съставът на съвета е определен със заповед   № РД-35-270/ 13.10.2017 г.

Акт за създаване : На основание чл.43, ал.2 и чл.44, ал.1, ал.2, ал.4 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, във връзка с чл.31, ал.1, т.10 от Закона за администрацията, чл.7, ал.1, т.16 и т.17 и чл.7, ал.3 от Устройствения правилник на Областните администрации и в изпълнение на чл. 5, ал. 3 от Постановление № 258 на Министерски съвет от 02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи и Постановление № 352 на Министерски съвет от 19.09.1997 г.
 

Председател – Областен  управител на област Кюстендил
Секретар -  Величка Баровска

Печат