Виктор Томов Янев – от 10.05.2017 г.

Viktor YanevОбластен управител Област Кюстендил

Роден на 25.08.1963 г.

Има магистърска специалност „Спортен мениджмънт", НСА гр. София и магистърска специалност физическа култура, с квалификация "учител по физическо възпитание", "треньор по футбол" - ВИФ "Георги Димитров" гр. София.

През 2008-2009 година специализира „Европейска административна практика и „Управление на администрацията“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград.

През 1990 – 1994 година работи като учител по физическо възпитание в периода 1994 - 1998 г. става помощник директор по учебно-възпитателна дейност в ОУ "Даскал Димитрий" гр. Кюстендил.

През 1998 - 2000 г. е  Помощник  Директор по учебно-възпитателна дейност в СОУ със спортен профил "Васил Левски" гр. Кюстендил.

През  2000-2008 г.  заема длъжността ст. експерт по физическо възпитание в Регионален инспекторат по образование гр. Кюстендил. 

В периода 2008 до месец март 2009 работи като Директор Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Кюстендил.

През 2009-2014 година е избран за заместник кмет "Хуманитарни дейности" в Община Кюстендил. Основен приоритет в работата му е създаване на социални услуги в среда близка до семейната за деца с увреждания

От 27.11.2014 г. до 08.02.2017 г. заема поста Областен управител на Област с административен център Кюстендил. 

 

Ръководител проект: 

- „Създаване на социални услуги в среда близка до  семейната за деца с увреждания в Община Кюстендил“-ОП „Развитие на човешките ресурси“

- „Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино“ - ОП „Административен капацитет“

- „Общинска ученическа спортна олимпиада“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“ МОН

- Член на регионален екип по Деинституционализация „Да не изоставим нито едно дете“, проект „Детство за всички“

Участва в пет национални и две международни конференции по въпроси свързани с физическото възпитание и спорт-автор на три доклада.

Владее руски и английски език.

Назначен за Областен управител на Област Кюстендил с Решение №266 на Министерски съвет от 10.05.2017г.

 

 

Областният управител

 •    Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 •     Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 •     При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 •     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 •     Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 •     Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 •     В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 •    Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 •    Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 •     Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 •  провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 •  осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 •  отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 •  упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 •  упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 •  може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 •  осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 •  координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 •  провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 •  организира разработването на областната стратегия за развитие;
 •  внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 •  ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 •  организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 •  организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 •  изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 •  утвърждава областните транспортни схеми;
 •  осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 •  прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 •  утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 •  отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 •  издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 •  осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 •  командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 •  утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 •  изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

За контакти :

 Тел.: (+359) 78 550 650
 Факс: (+359) 78 550 690
 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Форма за контакти

 

 

Печат

get free bitcoin now bitcoin mining with raspberry pi 2017 top article how to make money online using bitcoins make online bitcoins