Йордан Емилов Татарски - от 08.02.2017 г.

Областен управител Област Кюстендил

Притежава висше икономическо образование, ОКС магистър,  специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“, с придобита квалификация Икономист – осигурител, със специализация „Социално дело“, във ВФСИ „Д.А. Ценов“, гр. Свищов (1979 – 1984). Владее руски език.

Професионален опит в управление на държавни административни и организационни структури (политически кабинети, съвети и пр.), управление на неправителствени и бизнес организации, управление на екипи за изпълнение на проекти, подготовка на проектни предложения за съфинансиране със средства от Европейския съюз.

Трудов стаж

Академичен стаж

В периода 1984 – 1989 година, работи като асистент и старши асистент по икономика и организация на социалното осигуряване във ВФСИ „Д.А. Ценов“, гр. Свищов.

Стаж в публичния сектор

От 1990 до средата на 1996 година е главен специалист, в последствие и началник на РУ „Социално осигуряване“, гр. Благоевград.

В различни периоди е работил в Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както следва:

2001 – 2003 г. – Главен секретар;

2009 – 2011 г. – Началник на политическия кабинет на министъра;

2011 г. – консултант при изготвяне на предложение за усъвършенстване на авторския модел за подготовка и осъществяване на законовите процедури за изпълнение на инвестиционен проект „Обходен път Габрово” (в т.ч. и тунел „Шипка”) с цел мултиплициране в други обществено значими пътни проекти.

Стаж в частния сектор

В периода 1992 – 2001 година работи последователно като член на управителен съвет, управител и изпълнителен директор на търговски дружества, опериращи на застрахователния и пенсионно осигурителния пазар, в производството и търговията.

От 2003 година за период от три години е управител на търговско дружество за предоставяне на  информация за усвояване на средствата от Европейския съюз чрез интернет страницата, консултиране на местните и регионалните власти по планиране, програмиране и изготвяне на проекти за развитие на общините и регионите, извършване на целеви изследвания и анализи.

През 2013 г. и 2014 г. е водещ аналитик-разработчик  на информационно-аналитична система за предоставяне на иновативни услуги по подготовка, управление контрол, визуализация и публичност на проекти.

Стаж в неправителствени организации в обществена полза

От края на 2006 година до началото на 2010 година работи последователно като изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение в обществена полза „КИЦЕП“.

От март 2006 година е член, а от май същата година до края на 2011 година е управител на Сдружение в обществена полза „Алианс за регионални и граждански инициативи”, клон Благоевград.

Участие в управлението на проекти

Ръководител на проект: „Регионален център за обработка и рециклиране на общински твърди отпадъци с цел намаляване депонирането на отпадъци в регионално сметище град Димово”, финансиран по ДБФП № BG2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-025 по програма ФАР;

Ръководител на проект: „Построяване на мост между нуждите на местните общности и местните политики в контекста на актуализация на общинския план за развитие на община Ихтиман” по Договор за безвъзмездна помощ № CSDP 2005-070, програма ФАР;

Главен консултант-координатор на обединение „Консорциум Симитли 2000” ДЗЗД, изготвило инвестиционните проекти за интегрирания воден цикъл в гр. Симитли и село Крупник;

Заместник председател на комитета по наблюдение на работата на междуведомствената работна група за подготовка и осъществяване на законовите процедури за изпълнение на инвестиционен проект „Обходен път Габрово” (в т.ч. и тунел „Шипка”).

Други

Контрольор на „ВиК” ЕООД Благоевград, оператор на водната услуга в област Благоевград, за периода от 01.12.2001 г. до 15.12.2005 г.;

Автор на модел за избор на участниците в подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз през програмния период 2014-2020, чрез прилагане на механизма на рамковите споразумения при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Назначен за Областен управител на Област Кюстендил с Решение №103 на Министерски съвет от 08 февруари 2017 г.

 

 

Областният управител

 •    Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 •     Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 •     При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 •     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 •     Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 •     Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 •     В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 •    Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 •    Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 •     Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 •  провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 •  осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 •  отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 •  упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 •  упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 •  може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 •  осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 •  координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 •  провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 •  организира разработването на областната стратегия за развитие;
 •  внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 •  ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 •  организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 •  организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 •  изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 •  утвърждава областните транспортни схеми;
 •  осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 •  прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 •  утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 •  отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 •  издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 •  осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 •  командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 •  утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 •  изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

За контакти :

 Тел.: (+359) 78 550 650
 Факс: (+359) 78 550 690
 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Форма за контакти

 

 

Печат