Облявление за планове на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ

Областна администрация–Кюстендил, уведомява заинтересованите лица, че:

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на Кюстендилска област до Районен съд – Кюстендил в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” (брой 52 от 09.06.2020 г.).

Плановете на новообразуваните имоти и регистрите към тях са изложени в сградата на Община Кюстендил.

Печат