ЗАПОВЕД № ДС-11-130/08.06.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 08.06.2018г.

Печат