Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Самораново, общ. Дупница

Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и  „Геомера“ ЕООД – град София, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Самораново, община Дупница.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 18 октомври 2017 г. и да приключи на 20 октомври 2017 г. като графикът за замерванията, е оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло на Областна администрация – Кюстендил.

sgrada

Печат