Поредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

        Трето заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион се проведе в рамките на календарната година. От страна на Областна администрация Кюстендил участие взеха областният управител Виктор Янев, неговият заместник Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова. Съветът цели, чрез общи усилия да намери решения по поставените проблеми пред развитието на региона.

         Заседанието, което се председателства на ротационен принцип от областните управители бе открито и ръководено от Ирена Соколова – областен управител на област Перник. Присъстващи на събитието бяха още заместник-министрите на вътрешните работи Стефан Балабанов и на културата Румен Димитров, директорите на областните дирекции на МВР и РУО, кметове и областни управители на областите Кюстендил, Перник, София, София-град и Благоевград.

         Двудневната среща започна с представяне на междинна оценка на Регионалния план за развитие на ЮЗР за периода 2014 - 2020 г. и очертаване на мерки за повишаване ефективността на планирането и партньорството между страните. Представен бе и напредъкът по ОП „Региони в растеж“, отнасящ се за Югозападния регион и по-специално сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ относно договорените инвестиции и предстоящите за обявяване процедури до края на 2017 година.

         В друга точка от дневния ред, зам.-министър Балабанов представи модела и механизмите на Регионална сигурност в Република България в контекста на международните предизвикателства.  „Превенцията и противодействието на тероризма не могат и не трябва да са само в отговорностите на централната власт – тук ролята на регионалните власти и структури, на областните управители и кметовете е от изключителна важност“, посочи той и изтъкна, че е необходимо прилагане на координирани действия между държавата и гражданското общество, в тясно сътрудничество и взаимодействие с местната власт.

         Сред темите, които бяха докладвани и обсъдени на заседанието бяха приоритетите на социалната политика в страната и стратегията за развитие. МТСП представи възможности за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., както и други програми на министерството.

         Акцент бе поставен и върху състоянието на професионалното образование в България. В тази връзка участниците дискутираха новостите относно приоритетите и мерките за удовлетворяването на нуждите на пазара на труда.

rsr3

rsr1

rsr2

Печат