Областна администрация Кюстендил организира анкетни проучвания относно предоставяните административни услуги

Съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване на Областна администрация Кюстендил бе направен анализ на получените през втората половина на 2017 година данни от анкетно проучване. Целта на анкетата е да бъде периодично измервана удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областната администрация.

Гражданите имаха възможност, както на място, така и чрез онлайн платформа анонимно да изразят мнението си и да оправят своите препоръки относно работата на администрацията. С помощта на получената обратна връзка се цели нейната работа и ефективност да бъде подобрена.

Назначена от областния управител комисия  описа постъпилите анкетни карти и направи анализ на получените отговори.

Попълнилите анкетите са на възраст между 30 и 63 години, като  87,5% са частни лица, а 12,5% са бизнес потребители. 66,7% от тях са с висше образование,  а малко над 32% са със средно и основно образование.

Най-често анкетираните, които са използвали административните услуги посочват, че работят в сферата на юридическите услуги, съобщенията, администрацията, производството и застрахователните услуги. Всички, участвали в измерването са посочили в своите анкети, че административната услуга е изпълнена в рамките на законовия срок. 87,5% от гражданите са подали писмено заявление за предоставяне на административна услуга на място в деловодството, а 12, 5% са направили това по пощата. Никой от анкетираните не е използвал електронната поща (e-mail) на администрацията.

Във връзка с качеството на административното обслужване 75% от хората дават оценка „много добро“, а останалите 25% разделят мнението си по равно между  „по-скоро добро“ и „има известни проблеми“.

Гражданите бяха запитани и как оценяват отношението на служителите в администрацията към тях. От тях 87,5% са дали най-високата стойност в скалата, а именно „любезно“. 75% от анкетираните твърдят, че им е оказано съдействие при попълването и подаването на документите, а 25% отговарят с „в повечето случаи“.

В анонимното изследване бе включен и въпрос относно каналите за информация, чрез които гражданите се информират за дейността на администрацията. Уеб сайта на Областна администрация Кюстендил и социалните мрежи са най-предпочитания източник на информация от малко над 66% от анкетираните. Други близо 22% посочват, че се информират от медиите, а едва 11% избират брошури и листовки като средство за информация.

В своите препоръки, анкетираните посочват необходимостта от млади служители в звената за административно обслужване, а друга част от тях благодарят за отзивчивостта.

Анкетното проучване продължава и през 2018 година. Гражданите могат да попълнят анонимните въпросници върху хартиен носител на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил /ул. Демокрация, № 44/ или на следния електронен адрес:

https://www.surveymonkey.com/r/W72FW3Y

rsz nov oblik

Печат