Списък на имотите съгласно чл. 83 от Закон за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристиките на гора на територията на ТП „ДГС Дупница“, 2017 г

Печат