НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА И ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ РАБОТОДАТЕЛИ В СТРАНАТА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ СГРАДЕН ФОНД И РАБОТЕН ПЕРСОНАЛ

                Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден  към Министерство на труда и социалната политика, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Приемат се заявления за кандидатстване от регистрирани лица – фирми и дружества съобразно Търговски закон.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти от Фонд "Условия на труд" имат физически лица / еднолични търговци / и юридически лица работодатели, които отговарят на следните изисквания:

1.Към  момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;

2.Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;

3.Декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;

4.Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

5.Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;

6.Имат изграден комитет (група) по условия на труд.

Средства от фонда се предоставят безвъзмездно за финансиране до 30 на сто от стойността на проект за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост.

Допустими  дейности по проекта :

а) подобряване, ремонт и  реконструкция на съществуващи обекти

-защитно –заземителни инсталации,

-покриви,

-тавани,

-вътрешни стени,

-външни /фасадни / стени,

-подове ,

-осветеност ,

-подмяна на дограми /врати и прозорци /,

-климатизация на работни и офис помещения,

-аспирация на производствени помещения ,

-вентилация и отопление на производствени и други помещения,

-подобряване помещения за отдих и работен процес,

-изграждане на преградни и шумоизолиращи стени и приспособления за игнориране на неблагоприятна работна среда,

-изпълнение предписания от Главна Дирекция „ Инспекция по труда „и противопожарните органи ,

-закупуване техника игнорираща тежкия, груб и монотонен труд              

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения – изграждане на осигурителни линии като система за предпазване от падане и трудова злополука при осъществяване на подмяна на осветителни тела, при ремонт на въздуховоди, климатична инсталация и други разположени във височинни участъци на сградния фонд,

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рисковете на работното място, чрез изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда,

г) подобряване на санитарно-хигиенните условия за труд и отдих чрез :

-реконструкция или подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената, стая за отдих на персонала,

-разливно помещение за приемане на храна при кетърингово хранене,

-стол за хранене на персонала,

-покупка на соларна инсталация за генериране на топла вода необходима за хигиенно-битови и други цели,

д) обезопасяване на машини и съоръжения в съответствие спецификата на работа на машините ,

е) други дейности, свързани с подобряване условията на труд;

ж) подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопастността на хора и техника в това число изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки,

з) вентилация 

-доставка и монтаж на нови вентилационни системи,

-локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности,

-нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение,

-вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване,

-система от блокировки свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици - газсигнализатори, аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло,

и) климатизация

-доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация,

  1. k) отоплителни инсталации,

-доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация,

л) шум

-доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум,

-звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум,

-звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум,

м) вибрации 

-поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации ,осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации, защита от летящи ,изхвърлени частици или предмети,

-доставка и монтаж на предпазители , предпазни екрани, паравани ,ограждения, предпазни екрани или защитни покрития, система от блокировка свързана с техническо средство свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии,

-екраниране на лазерни устройства отстраняващи възникването на опасности за здравето на работещите, оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение,

-защита от падащи предмети в производствени помещения.

-изграждане на козирки, навеси, прегради, тунели, бордови дъски.

-защита от пожар и взрив чрез система от хидранти и струйници, автоматична пожарогасителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, автоматични газанализатори,

-покупка на техника облекчаваща, заместваща или игнорираща грубия, тежък и не привлекателен труд, чрез подобряване фактора на тежест на труда като:

-робот за заваряване,

-изграждане на рампа към производствено хале,

-покупка на електрокар,

-мотокар,

-газокар или друга техника според естеството на дейност на фирмата облекчаваща или заместваща човешки труд.

       Максималният размер на средствата за финансиране от фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия.

Допустимите кандидати могат да получат финансиране по реда на тази наредба не повече от два пъти за период 5 години считано от датата на реализация на първия финансиран проект.

Условия :

  • Платени осигурителни вноски,
  • Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,
  • Минимална численост на персонал – 10 души,
  • Липса на задължения към държавата в съответствие с Чл.87 от ДОПК,
  • Акт16
  • Бюджет на проекта в дейности до 330 000 лв. без ДДС.

При проявен интерес за кандидатстване и подписан договор с консултантската фирма - Изпълнител, ще Ви снабди с необходимите указания, форми за кандидатстване и консултантска помощ касаеща подготовка и комплектация на проектното предложение, управление, технически и финансов отчет след реализираните дейности.

В случай, че Ви предстои изпълнение на ремонтни дейности, имате решение за инвестиция в съществуващ сграден фонд  и условия на труд на работен персонал можете да се свържете с г-н Розин Денисов - Управител на

„ДИР консулт-Р“ЕООД  на следния телефон: 0887 223 461 и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Печат