Регионалният съвет за развитие заседава в Кюстендил

IMG 0539

         Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион се проведе в Кюстендил в рамките на два дни. В него участваха областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, главният секретар на администрацията Гергана Михайлова и директорът на дирекция АКРРДС Василка Манчева. Заседанието бе председателствано от областния управител на област София Николай Пехливанов.

         Срещата стартира с обсъждане на състоянието и приоритетите пред регионалната сигурност на Република България в контекста на международните предизвикателства и представяне на модела и механизмите за борба с организираната престъпност – корупция, киберпрестъпност, трафик на хора, наркотици. Темата бе представена от Георги Спасов – инспектор в ГД „Борба с организираната престъпност“.

         По време на заседанието бе представен Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – мерки, условия и ред за ефективно противодействие на корупционните дейности.

         В дневния ред присъстваше и представяне на актуализации на Областните стратегии за развитие на Област Перник,  Област Благоевград и Област София.

         Зам.-министърът на МРРБ Деница Николова обобщи вариантите за ново райониране и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS 2 в страната в рамките на дискусията по темата, в която мнение също изразиха кметовете на общини, областните управители и други членове на Регионалния съвет.

         Деница Николова поясни, че при новото райониране на страната не става дума за промяна на областите и областните центрове или броя на общините, а за статическо райониране, предложено в три варианта. Първият вариант касае добавяне на областите Габрово и Велико Търново към Северозападния регион. Вторият вариант е функционално разпределяне на територията, спрямо природните и географските дадености – Дунавски, Черноморски, Тракийско – Родопски и Югозападен региони. Третият вариант е София да бъде отделена като отделен регион, за да не бъдат изкривявани икономическите и демографски показатели за Югозападния регион. Всички варианти подлежат на обществено обсъждане.  

566237820597896072e76e0f0358ddfbdcf3e2ab

        

Печат