Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Дяково, с. Бистрица, с. Баланово и с. Кременик, общ. Дупница

         Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и  „Перник кадастър“ ООД – град Перник, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

         Изработването на плановете се отнася за землищата на с. Дяково, с. Бистрица, с. Баланово и с. Кременик, общ. Дупница.

         Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

         Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 9 август 2018 г., по следния график, който ще бъде оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайтът на Областна администрация – Кюстендил.           

  • За село Кременик – 09.08.2018г. и 10.08.2018г. (начало 10.00 – кметството)
  • За село Дяково - 13.08.2018г., 14.08.2018г. и 15.08.2018г. (начало 10.00 – кметството)
  • За селоБаланово – 21.08.2018 г. (начало 10.00 – кметството)
  • За село Бистрица – 22.08.2018 г. и 23.08.2018 г. (начало 10.00 – кметството)

Печат