Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

DSCN7334 

        Третото заседание на  Регионални съвет за развитие на Югозападния регион се проведе в град Сандански.  Заместник областния управител на Кюстендилска област – Матей Попниколов председателстваше заседанието, като участие взе и гловния секретар на Областна администрация Кюстендил – Гергана Михайлова.

         Присъстващи на събитието бяха още заместник директора на Държавна агенция за метеорологичен и технически контрол – генерал Кирил Войнов,  директорите на областните дирекции на МВР и РУО, кметове, заместник кметове и областни управители от Югозападния регион за планиране, както и ректора на СУ „ Климент Охридски“ – професор Атанас Герджиков.

         Двудневната среща започна с докладване относно почистване речните легла извън границите на урбанизирана територия съгласно настъпилите изменения на Закона за водите.

         Сред темите, които бяха докладвани и обсъдени на заседанието бяха:

Комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост; Система за електронен документооборот и електронен обмен на документи с други администрации, информационна сигурност, план за непрекъсваемост на предоставяните административни услуги, бази данни и регистри; Съгласуване от Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на проект на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Кюстендил; Проучване на потребностите на работодателите от работна сила – състояние и перспективи. Анализ на промените в Националната класификация на професиите и длъжностите. Повишаване на сътрудничеството между образователните институции и териториалните органи на изпълнителната власт с цел трайно привличане и подкрепа на младите хора в неравностойно положение, както и промени в образователния процес с цел реализация на пазара на труда

DSCN7352

Печат