Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 Семинар по линия на доброволните формирования в рамките на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

На 30.10.2018 г. от 10:00 ч. в залата на втория етаж на административната сграда на Областна администрация Кюстендил с адрес гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44 се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и семинар за дейността на доброволните формирования.

         На семинара гост беше  Dr. h.c. Инго Ендрик Ланкау – почетен консул на Р България във ФР Германия и пожарникар – доброволец.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Откриване на заседанието и приемане на дневния ред.

2. Презентация на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, приета с Решение № 505/19.07.2018 г. на Министерски съвет.

3. Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия.

Определяне на състава на работни групи за да изготви Областен план за защита при бедствия на област Кюстендил, в изпълнение на чл. 9, ал. 8 от ЗЗБ и чл. 64б, т. 3 от Закона за защита при бедствия и в съответствие с „Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия“ дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет и изискванията на нормативните актове.

4. Степента на изпълнение на § 55 от ЗЗБ, потребностите и възможностите за обучения на доброволците, както и възможностите за приемане на нови членове.

5. Процесът по набиране на млади доброволци, съгласно дадената възможност в чл. 40, ал. 4 от ЗЗБ за обучение на лица, навършили 16 и ненавършили 18 години за доброволци. Анализиране на предприетите съвместни мерки с общините за активизиране привличането на млади доброволци, както и резултатите от проведените съвместни срещи с представители на общините, в училищата за създаване на интерес към дейността на доброволните формирования.

Печат