На вниманието на гражданите: важно съобщение във връзка с издаването на апостили

     По отношение на необходимостта от удостоверяване с апостил на издадено многоезичо извлечение по реда на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, Областна администрация – Кюстендил уведомява гражданите за следното:

                                                         

  1. Съгласно чл. 8 от Конвенцията, извлеченията от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт носят датата на издаването, подписа и печата на органа, който ги е издал. Те имат същата стойност като извлеченията, издадени съгласно действащото законодателство в държавата издател и се приемат без легализация или подобна формалност (например удостоверяване с апостил) на територията на всяка от държавите, обвързани с Конвенцията. В тази връзка, извлеченията от актове за гражданско състояние, издадени по реда на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние не се нуждаят от удостоверяване с апостил от областните управители, когато документите са предназначени да послужат на територията на една от държавите, обвързани с Конвенцията, а именно: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Франция, Холандия (европейска територия), Хърватия, Черна гора и Швейцария.

 

  1. Считано от 16 февруари 2019 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012, който Регламент урежда освобождаване от изискването за легализация или подобна формална процедура (например апостил) и опростяване на други формални процедури (например превод) във връзка с някои официални документи, които са издадени от органите на държава членка и които трябва да бъдат представени пред органите на друга държава членка. Той се прилага и за официални документи и техни заверени копия, чиято основна цел е да установят един или повече от изброените в чл. 2 от Регламента факти, сред които раждане, брак и смърт. Следователно органите на държавите членки не следва да изискват апостил, когато лице представя пред тях официален документ, попадащ в обхвата на Регламента и е издаден в друга държава членка.

 

Следва да се има предвид, че в отношенията между държавите членки на ЕС, които са и страни по Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, Регламент (ЕС) 2016/1191 не се прилага с предимство. Към настоящия момент тези държави са: Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Франция, Хърватия.

 

  1. Не следва да се изисква апостил и в случаите, в които в двустранен договор за правна помощ между Република България и държавата, издала официалния документ, е предвидено освобождаване от изискването за легализация. Към настоящия момент подобни разпоредби има в двустранните договори за правна помощ със следните държави: Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Виетнам, Грузия, Гърция, Испания, Италия, Йемен, Кипър, Китай, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Ливан, Монголия, Полша, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Сирия, Словения, Словашката република, Сърбия, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия, Черна гора и Чешката република.

 

            Във връзка с гореизложеното, ако така оформените документи не са били приети от компетентните органи на съответната държава, страна по Конвенцията, страна по двустранен договор за правна помощ с Република България, в който е предвидено освобождаване от изискването за легализация или държава членка на ЕС, следва да бъде уведомена Областна администрация – Кюстендил, с цел уведомяване на Министерство на външните работи и установяване на контакт със съответната страна и изясняване на причините за това. В тези случаи е необходимо да бъде предоставен писмен отказ от компетентните местни власти.

Печат