ОП-АОКН 2018 01 12.04.2018 - неактуално

ОП-АОКН 2018 01 12.04.2018- неактуално

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища на териториите на общините: Кюстендил; Дупница; Невестино; Кочериново; Бобов дол.

 

Тип

Име на документа

Дата на публикуване

1

Решение

Решение за откриване на процедура

12.04.2018г.

2 Обявление Обявление за поръчка 12.04.2018г.

3

Документация

Документация за участие в процедура

12.04.2018г.

4

Приложение №1

Образец на Оферта

12.04.2018г.

5

Приложение №2

Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

12.04.2018г.

6

Приложение №3

Образец на Ценова оферта (Предлагана цена)

12.04.2018г.

7

Приложение №4

Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на услуга

12.04.2018г.

8

Приложение №5

Декларация за запознаване с условията на процедурата

12.04.2018г.

9

Приложение №6

Декларация за участие на подизпълнител

12.04.2018г.

10

Приложение №7

Декларация за запознаване с условията от подизпълнител

12.04.2018г.

11

Приложение №8

Образец на договор

12.04.2018г.

12

Приложение №9

Образец на единен европейски документ за обществени поръчки

12.04.2018г.

13

Задание

Технически задания, предоставени от общините

12.04.2018г.

14 Протокол Протокол №РД-18-65/17.05.2018г. 17.05.2018г.
15 Съобщение Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците 01.06.2018г.
16 Протокол Протокол 2 от 31.05.2018г. 13.06.2018г.
17 Протокол Протокол 3 Пар. 4 13.06.2018г.
18 Протокол Протокол 4 Пар. 4 13.06.2018г.
19 Решение Решение 13.06.2018г.

 Дата на публикуване: 12.04.2018г.

Печат

illustrator cs6 pc software suite 6 standard similar photoshop cc mac os edition buy the original source
have a peek at this web-site adobe fireworks code