Заповед № РД-20-328/02.11.2015г.,№ РД-20-329/02.11.2015г.,№ РД-20-330/02.11.2015г.,№ РД-20-331/02.11.2015г.,№ РД-20-332/02.11.2015г.,№ РД-20-333/02.11.2015г.,№ РД-20-334/02.11.2015г.,№ РД-20-335/02.11.2015г.,№ РД-20-336/02.11.2015г.

on .

Във връзка с произведен избор за общински съветници, кметове на общини и кметства на 25 октомври 2015 г. и на основание чл. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  със Заповед на Областния управител на област Кюстендил се свиква първо заседание на Общинските съвети в Общините - Кюстендил, Дупница, Трекляно, Рила, Кочериново, Бобошево, Бобовдол, Невестино, Сапарева баня - мандат 2015 - 2019 г., които ще се проведат, съгласно дневен ред, описан в прикачените Заповеди.

Заповед № РД-20-328/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-329/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-330/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-331/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-332/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-333/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-334/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-335/02.11.2015г.

Заповед № РД-20-336/02.11.2015г.

 

Заповед № ДС-12-270/12.09.2015г.

on .

Заповед № ДС-12-270/12.09.2015г. на Областния управител на област Кюстендил за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващи: помещение № 11 с полезна площ 135,65 кв.м., помещение № 12 с полезна площ 13,45 кв.м., помещение № 13 с полезна площ 8,75 кв.м., с обща полезна площ 157,85 кв.м., находящи се на втори етаж от административната сграда с идентификатор № 68789.17.54.3. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящи се в гр. Дупница, с адрес пл. „Свобода“ № 1, актувани с Акт за държавна собственост № 234 от 22.11.2000г. на Областния управител на област Кюстендил

Заповедта можете да изтеглите от тук.