Обявление АВиК

on .

                                                 О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Областен управител на област Кюстендил и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, на основание

чл. 49, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/

обявява конкурси за следните длъжности:

 

 

1. Конкурс за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

 

-      Място на работа: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2.

 

1.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше образование;

б) професионално направление: право;

в) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство, гражданското и административното право, гражданския процес, обществените поръчки, концесиите, законодателството в областта на ВиК сектора;

г) да притежават допълнителна квалификация/обучение: юридическа правоспособност, компютърни умения.

 1.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

1.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно - квалификационна

степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива;

д) автобиография европейски формат;

е) декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

1.4. Характер на работата: отговаря за текущата дейност на Асоциацията по В и К, както и за подготовка на заседанията на общите събрания на Асоциацията по

В и К. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на Асоциацията и отговаря за всички правни въпроси.

2. Конкурс за длъжността „Финансов експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

 

-      Място на работа: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2.

 

2.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше образование;

б) професионално направление: икономика;

в) да отговарят на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството;

г) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;

д) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

2.2. Конкурсът да се проведе чрез: тест и интервю.

2.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна

степен и допълнителна квалификация;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

д) автобиография европейски формат;

е) декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

2.4. Характер на работата: да обслужва финансово-счетоводно Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, като изготвя финансовите отчети и отговаря за счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на АВиК с трети лица и извършва дейности,

свързани с трудовото и осигурително законодателство.

3. Конкурс за длъжността „В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

-      Място на работа: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2.

3.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше инженерно образование в областта на В и К;

б) добро познаване нормативната уредба в областта на В и К сектора и неговото регулиране;

в) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

3.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

3.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна

степен и допълнителна квалификация;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит,ако притежава такива;

д) автобиография европейски формат

е) декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

3.4. Характер на работата:следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз; участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях.

ІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по точки 1.3, 2.3 и 3.3 се представят в срок - 1 (един) месец от публикуване на обявлението за конкурса в Областна администрация Кюстендил, на адрес: град Кюстендил 2500, ул. "Демокрация" № 44, на гишето за „Административно обслужване”, тел. 078 55 06 50, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

ІІІ. Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани писмено от страна на работодателя.

ВИКТОР ЯНЕВ

 

Областен управител на област Кюстендил и

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация

на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на „АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52“

on .

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение № 321 от 11 май 2015 г. е изменено Решение № 362 на Министерския съвет от 12 юни 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52“ на територията на област Кюстендил и област Благоевград.
Причината за изменението е допусната очевидна фактическа грешка при посочване на действителните собственици на принудително отчуждените два имота в землището на гр. Бобошево, един имот в землището на село Слатино, община Бобошево, един имот в землището на село Бараково, община Кочериново и един имот в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, в приложението към т. 1 на визираното по – горе решение.
 

Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост, за изграждане на обект АМ„СТРУМА“ ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград“ в областите Кюстендил и Благоевград

on .

ОБЯВЛЕНИЕ
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по  отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект “АМ „Струма” ЛОТ 2 „Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52, в участъците от км 322+000 до км 325+500; от км 328+800 до км 330+000; от км 341+060 до км 341+200; от км 350+340 до км 359+483.52 и изместване трасето на автомагистралата в участъка от км 330+000 до км 332+960“, на територията на област Кюстендил и област Благоевград.