АВТОБИОГРАФИЧНИ ДАННИ

 

Йордан Емилов Татарски

Областен управител Област Кюстендил

Притежава висше икономическо образование, ОКС магистър,  специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“, с придобита квалификация Икономист – осигурител, със специализация „Социално дело“, във ВФСИ „Д.А. Ценов“, гр. Свищов (1979 – 1984). Владее руски език.

Професионален опит в управление на държавни административни и организационни структури (политически кабинети, съвети и пр.), управление на неправителствени и бизнес организации, управление на екипи за изпълнение на проекти, подготовка на проектни предложения за съфинансиране със средства от Европейския съюз.

Трудов стаж

Академичен стаж

В периода 1984 – 1989 година, работи като асистент и старши асистент по икономика и организация на социалното осигуряване във ВФСИ „Д.А. Ценов“, гр. Свищов.

Стаж в публичния сектор

От 1990 до средата на 1996 година е главен специалист, в последствие и началник на РУ „Социално осигуряване“, гр. Благоевград.

В различни периоди е работил в Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както следва:

2001 – 2003 г. – Главен секретар;

2009 – 2011 г. – Началник на политическия кабинет на министъра;

2011 г. – консултант при изготвяне на предложение за усъвършенстване на авторския модел за подготовка и осъществяване на законовите процедури за изпълнение на инвестиционен проект „Обходен път Габрово” (в т.ч. и тунел „Шипка”) с цел мултиплициране в други обществено значими пътни проекти.

Стаж в частния сектор

В периода 1992 – 2001 година работи последователно като член на управителен съвет, управител и изпълнителен директор на търговски дружества, опериращи на застрахователния и пенсионно осигурителния пазар, в производството и търговията.

От 2003 година за период от три години е управител на търговско дружество за предоставяне на  информация за усвояване на средствата от Европейския съюз чрез интернет страницата, консултиране на местните и регионалните власти по планиране, програмиране и изготвяне на проекти за развитие на общините и регионите, извършване на целеви изследвания и анализи.

През 2013 г. и 2014 г. е водещ аналитик-разработчик  на информационно-аналитична система за предоставяне на иновативни услуги по подготовка, управление контрол, визуализация и публичност на проекти.

Стаж в неправителствени организации в обществена полза

От края на 2006 година до началото на 2010 година работи последователно като изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение в обществена полза „КИЦЕП“.

От март 2006 година е член, а от май същата година до края на 2011 година е управител на Сдружение в обществена полза „Алианс за регионални и граждански инициативи”, клон Благоевград.

Участие в управлението на проекти

Ръководител на проект: „Регионален център за обработка и рециклиране на общински твърди отпадъци с цел намаляване депонирането на отпадъци в регионално сметище град Димово”, финансиран по ДБФП № BG2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-025 по програма ФАР;

Ръководител на проект: „Построяване на мост между нуждите на местните общности и местните политики в контекста на актуализация на общинския план за развитие на община Ихтиман” по Договор за безвъзмездна помощ № CSDP 2005-070, програма ФАР;

Главен консултант-координатор на обединение „Консорциум Симитли 2000” ДЗЗД, изготвило инвестиционните проекти за интегрирания воден цикъл в гр. Симитли и село Крупник;

Заместник председател на комитета по наблюдение на работата на междуведомствената работна група за подготовка и осъществяване на законовите процедури за изпълнение на инвестиционен проект „Обходен път Габрово” (в т.ч. и тунел „Шипка”).

Други

Контрольор на „ВиК” ЕООД Благоевград, оператор на водната услуга в област Благоевград, за периода от 01.12.2001 г. до 15.12.2005 г.;

Автор на модел за избор на участниците в подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз през програмния период 2014-2020, чрез прилагане на механизма на рамковите споразумения при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Назначен за Областен управител на Област Кюстендил с Решение №103 на Министерски съвет от 08 февруари 2017 г.