Правомощия

  •  Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
  •  При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
  •  Областният управител се назначава от Министерския съвет.
  •  Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
  •  Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
  •  В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
  •  (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) Областният управител може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на заместник областните управители съобразно ресорите им, определени по реда на ал. 5.