Икономика

on .

Югозападният планов район има най-голямо икономическо развитие и най-висок БВП, но най-големи вътрешно-регионални различия. Област Кюстендил се нарежда след областите София град, София Област и Благоевград и е преди  област Перник.

Най-високи показатели за брутна добавена стойност /БДС/ за Кюстендилска област имат следните сектори на икономиката:

 •     бизнес-услуги
 •     транспорт и съобщения
 •     преработваща промишленост
 •     държавно управление
 •     търговия и ремонти
 •     енергетика

Най- малка БДС се наблюдава в строителството и във финансово-кредитния сектор.
Тенденция към устойчиво намаляване на БДС се наблюдава най-изразително при секторите :

 •     селско и горско стопанство
 •     добивна индустрия
 •     преработваща промишленостjpg
 •     строителство

Тенденция към устойчиво увеличение на БДС се наблюдава в секторите :

 •     търговия и ремонт
 •     хотели и обществено хранене
 •     транспорт и съобщения
 •     финанси и кредит
 •     бизнес – услуги и недвижими имоти
 •     държавно управление

Отрасловата структура на промишлеността в област Кюстендил е съставена от четиринадесет основни сектори, от които водещи и доминиращи са:

 •     Енергоснабдяване, газоснабдяване
 •     Химическа – фармацевтична промишленост
 •     Текстилна промишленост, производство на конфекция и ишлеме
 •     Добивна промишленост и производство на строителни материали
 •     Хранително-вкусова промишленост
 •     Производство на електро-, оптично и друго оборудване
 •     Металургия и производство на метални изделия, без машини
 •     Производство на лицеви кожи и изделия от тях
 •     Строителство
 •     Търговия и услуги