Областният управител на Област Кюстендил на основание чл.39, ал.1, изр.2, предл.2 от Закона за държавната собственост открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с Решение № 362 на Министерски съвет от 12.06.2013 г. за изграждане на

on .

Областният управител на Област Кюстендил на основание чл.39, ал.1, изр.2, предл.2  от Закона за държавната собственост открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с  Решение № 362 на Министерски съвет от 12.06.2013 г. за изграждане на обект: АМ “Струма”  Лот 2 „Дупница-Благоевград”, от км 322+000 до км 359+483,52 на територията на област Кюстендил.

За улеснение на гражданите, експерти от Областна администрация Кюстендил ще приемат на място в общините Бобов дол, Дупница, Бобошево и Кочериново заявления за изплащане на обезщетения на граждани по отчуждени имоти, по график:

• Община Бобов дол – 04.07.2013 година /четвъртък/, от 10,00 до 16.30 часа в сградата на кметство село Големо село
• Община Дупница – 04.07.2013 година/четвъртък/, от 10,00 до 16.30 часа в сградата на общинска администрация Дупница, Панорамна зала
• Община Бобошево- 05.07.2013 година/петък/ от 10,00 до 16.30 часа в сградата на Читалище „Лоза“, малка зала
• Община Кочериново 05.07.2013 година/петък/ от 10,00 до 16.30 часа в сградата на общинска администрация Кочериново, залата на общински съвет.

 Собствениците или техните правоприемници могат да  подават заявления и на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил, улица „Демокрация“44.


Необходими документи, които следва да бъдат представени:


1   Заявление по образец, може да го изтеглите от сайта на Областна администрация Кюстендил www.kn.government.bg, меню-Администрация, под меню нормативни документи;
1. Копие от документ за собственост на отчуждения имот;
2. Удостоверение от Агенцията по вписванията – оригинал, актуално;
3. Актуална скица на имота съответстваща на доказателствата за собственост – за заявления подадени след 25.10.2013г.;
4. Актуално удостоверение за наследници – оригинал – в случаите, когато имота е наследствен.
5. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението / в случай на няколко собственика или наследника/
6.  Нотариално заверено  пълномощно  от правоимащите  наследници за получаване на сумата от упълномощен заявител – в случаите, когато в решението на Министерския съвет е определено общо обезщетение за наследниците на бившия собственик, както и когато собственикът на  имота е починал след постановяване на решението за отчуждаване.
7. Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър и не са посочили ЕИК.
8. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.