23 решения на общински съвети са върнати от Областния управител

on .

23 броя решения на общински съвети  са върнати    от Областния  управител през  2013. За периода януари – 25 юни 2013г., Областният управител е извършил проверка за законосъобразност на  883 бр. решения приети на проведени заседания на общинските съвети.
За периода януари  -  25 юни  2013г., са върнати за ново обсъждане в общинските съвети като незаконосъобразни общо 23 бр. решения, като 16 от   решенията са  преразгледани    от  съответните общински съвети.
За 3 бр. решения тече срок за преразглеждане,    
ОбС Трекляно -1 бр е отменено., ОбС Кюстендил – 3 бр решения,
1 решение  от тези 23 е Оспорено пред Административен съд – това е  Решение № 89 на ОбС  Дупница, поради противоречието му с чл.37п от ЗСПЗЗ / наем пасище 10 год., вместо 5 год./ Същото е преразгледано от ОбС Дупница след срока за оспорване и поради преразглеждането му съобразно указанията на Областния управител Административен съд Кюстендил е прекратил производството по делото.

Още 4 броя решения са били оспорени  пред  Административен съд гр. Кюстендил, а това са Решение № № 204, 205, 206 и 207 на ОбС Бобов дол от проведено на 27.12.2012г., заседание на ОбС Бобов дол. Същите са обявени за  нищожни от Административен съд гр. Кюстендил с Решение № 92 от 07.05.2013г. Оспорено пред Административен съд е и Решение № 89 на ОбС  Дупница, поради противоречието му с чл.37п от ЗСПЗЗ,  а това са ОбС Дупница / наем пасище 10 год., вместо 5 год./