Областният управител Виктор Янев взе участие в среща относно финансовите инструменти за развитие на екологоичната инфраструктура

on .

Събитието бе организирано от Министерството на околната среда и водите и цели да представени политиките в сектор „Отпадъци“, както и възможностите за финансиране на общински проекти, чрез инструментите, управлявани от МОСВ – ОП „Околна среда“, ПУДООС и Националния доверителен екофонд.

Планираната среща за Югозападен район се състоя в НДК и бе открита от министър Ивелина Василева и главния директор на ГД „Оперативна програма околна среда“ Яна Георгиева.

В срещата се включи областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев, както и представители на Община Дупница.

Акцент на форума бе поставен върху изискванията за допустимост за кандидатстване по предстоящите процедури в сектор „Отпадъци“, както обявената през месец юли 2015г. процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Проектиране и изгражане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и\или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“.

Министър Василева напомни, че през 2016 г. за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн.лв. 14 млн.лв. от Националния доверителен екофонд и са насочени към реализацията на мерки за енергийна ефективност, а 1 млн.лв. за стимулиране използването на екологични превозни средства. Тя допълни, че в Югозападния район за планиране са инвестирани 1,339 млрд.лв. – средства от ОПОС, НДЕФ и ПУДООС. Рехабилитирана и изградена е над 336 км ВиК мрежа.