Справка за осъществения от Областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети до юли 2016г.

on .

За периода от  януари 2016г.,  до настоящият момент,   Областният управител е извършил проверка за законосъобразност общо на  959 бр. решения, приети на проведени заседания на общинските съвети. За същия период са върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни 20 бр. решения, като седемнадесет  от решенията  са преразгледани  от съответните общински съвети и съобразени с дадените от Областния управител указания относно законосъобразността им. 

Три решения са оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд – Кюстендил, като едното е отменено от Административен съд Кюстендил като незаконосъобразно.  Решението на съда е обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

За другите две  решения се чака произнасяне на Административен съд гр.Кюстендил.

Част от основанията за връщане за ново преразглеждане са промяна на вида общинска собственост – от публична в частна, промяна в структурата на общинската администрация, както и реда за възлагане на транспортни схеми.