Работна среща за създаване на Областен и Общински съвети за намаляване на риска от бедствия се състоя в Областна администрация - Кюстендил

on .

В Областна администрация – Кюстендил се проведе работна среща във връзка със създаването на Областен и Общински съвети за намаляване на риска от бедствия.

Заседанието бе открито от областния управител Виктор Янев, който представи дневния ред и даде думата на главен инспектор Наско Васев от РД „ПБЗН“ – Кюстендил за да запознае присъстващите с измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия, който бе публикуван в Държавен вестник на 5 юли 2016 г.

Експертите на РД “ПБЗН“ -  Кюстендил представиха задълженията на Областния съвет и на Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия.

На заседанието присъстваха кметовете на Общини в област Кюстендил, директорите на ПД „ПБЗН“, ОД „МВР“, РД „Гранична полиция“, ТД „Национална сигурност“, „Пътна полиция“ при ОД „МВР“, ЦСМП – Кюстендил, РЗИ, РИО, ОД „Земеделие“, ОД „Безопасност на храните“, ОПУ, РДСП, РДГ, ОС на БЧК, РИОКОС, „Кюстендилска вода“ ЕООД, ЮДП – Благоевград и други.

Съгласно Закона за защита при бедствия в превантивната дейност се включва планиране намаляването на риска от бедствия, разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия, както и определяне на норми за устройствено планиране на територията.

Разширяват се и възможностите за ранно предупреждение, чрез подобряване на информираността на обществото за предстоящо бедствие в определена територия. Въвежда се и „ръководител на операциите“, който ще се определя със Заповед и ще координира частите на единната спасителна система, както и ще контролира изпълнението на одобрените решения на щабовете. Задължително условие е да бъдат създадени и доброволни формирования в общините с население до 20 000 души. Прецезирани са и условията, при които компетентните органи могат да обявяват „бедствено положение“, както и сроковете на действие.

С промените в Закона за защита при бедствия се регламентират до 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, за финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране.

За изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, Областния съвет разработва и годишни планове.

Областния съвет за превенция на риска от бедствия в Кюстендил ще бъде структуриран до началото на месец септември.