Създаден е график за изработване на помощен план и план за новообразуваните имоти за земите, предоставени по параграф 4 на ЗСПЗЗ

on .

Сключени са договори между Областна администрация – Кюстендил и  Геопланпроект“ ЕАД – София и „Геомера М+Р“ ЕООД – София, съгласно които започва изработването на помощен план и план за ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изработването на плановете се отнася за землищата на с. Горановци и с. Таваличево, общ. Кюстендил; с. Горна Козница, общ. Бобов дол; с. Пастух, общ. Невестино; местност „Дренски рид - Реката“, в землището на град Дупница и с. Сапарево, общ. Сапарева баня.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да  посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят документи за собственост или ползване и данни за собствениците или ползвателите. Замерванията ще се извършват съгласно график, който е подробно оповестен на достъпно място в кметството в съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайтът на Областна администрация – Кюстендил.

Графикът може да изглеглите и директно от следните линкове:

Община Кюстендил:

Община Бобов дол:

Община Дупница: