Назначената от областния управител Междуведомствена комисия извърши обследване на водните обекти в област Кюстендил

on .

Със Заповед на областния управител бе назначена Междуведомствена комисия, която извърши обследване на водни обекти, речни корита и хидротехнически съоръжения към тях на територията на област Кюстендил. В състава на комисията бяха включени представители на Областна администрация – Кюстендил, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, ГД „ПБЗН“ – Кюстендил и ГД „НЯСС“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Добро е техническото и експлоатационно състояние на язовирите Дяково, Калин, Малък Калин и Карагьол. Пропуски в техническата експлоатация се констатират най-често при малките язовири в управление на общините, които според наблюдения на експертите в Комисията не залагат бюджет в необходимия размер за поддържане на общинските хидротехнически съоръжения съгл. разпоредбите на Закона за водите, а само частично почистват от храсти и дървета на стените и водоотвеждащите канали. По отношение поддържането на проводимост на речните легла в границите на урбанизираните територии, общините полагат значителни усилия за почистването им, но отново стои проблемът с липсата на достатъчни финансови средства, експертен капацитет и технически ресурси. Незадоволително е и състоянието на отделни участъци от речните корита извън урбанизираните територии и коригирани участъци. Основни пречки за поддържането им са осигуряването на финансов ресурс, и ограничения щатен и експертен състав на областните администрации, който да изпълнява дейности по предприемане на мерки и действия за поддържане проводимостта на реките.

Проверката на Комисията установи, че не са изпълнени предписанията към собствениците, относно конструктивната сигурност на водоем частна собственост в местността „Рабов дол“, землище на село Долистово, община Бобов дол и водоем собственост на ЗК „Съзнание” в землището на село Катрище, община Кюстендил. Община Бобов дол е предприела действия за изграждане на преливник за безопасно преливане и отвеждане на високи води на водоема в с. Долистово, а водоема при с. Катрище се поддържат на 1/3 от водните си обеми.

Отчитайки моментното състояние на водоемите, Комисията е направила предписания съгласно нормативните изисквания за предприемане на мерки и изпълнение на дейности за всеки отделен обект. Към настоящия момент облекчителните им съоръжения са в работоспособно или частично работоспособно състояние и могат да осигурят безопасна експлоатация, с изключение на цитирания по-горе водоем в с. Долистово. Речните корита на територията на областта са в естествено състояние и осигуряват нормална проводимост на води. Осигурява се засилен контрол върху водните обекти при влошаване на климатичните условия.