Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Буново и с. Търсино, общ. Кюстендил, и с. Делян, общ. Дупница

on .

Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и  „Перник кадастър“ ООД – град Перник, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изработването на плановете се отнася за землищата на с. Търсино и с. Буново, общ. Кюстендил и с. Делян, община Дупница.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 10 октомври 2016 г., когато ще бъде уточнен графикът за замерванията, който ще бъде оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайтът на Областна администрация – Кюстендил.