Насрочена е датата за провеждане на консултации с коалиции и политически партии в Областна администрация - Кюстендил за състав на районна избирателна комисия относно предстоящите избори

on .

В Областна администрация – Кюстендил ще се проведат  консултации  за  определяне състава  на  Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, които ще се състоят на 06 ноември 2016 г. Консултациите са насрочени на 09 септември 2016 г. от 15.00 часа в залата на ІV етаж–  сградата на Областна администрация гр. Кюстендил, ул.“Демокрация”, № 44.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят:

  - писмено предложение за състав на районна избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение № 7-ПВР/НР към изборните книжа – Декларация от лицата, предложени за членове на РИК);

  - заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

   - пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

 - копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

 - предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия.