Главен секретар

on .

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

Главен секретар на Областна администрация гр. Кюстендил

Директор на Дирекция „Административно - правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

Родена на 31 януари 1974 г. в град Стара Загора

 Образование:

 - Висше, магистър по специалност Право, ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград

Допълнителни професионални квалификации и курсове:

 - Национален съюз на юрисконсултите - Сравнителен анализ на действащите норми в административното съдопроизводство и промените в АПК и Закон за държавния служител и  подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

 - Център по европейско обучение ЕООД - Новостите в подзаконовата уредба на обществените поръчки - ППЗОП, НВМОП, изменения в ЗОП;

 - Областна администрация Кюстендил - Обучение по защита на класифицираната информация;

 - Институт по публична администрация - Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие;

 - Институт по публична администрация - Публичен имидж-елемент на доброто управление;

 - Консорциум „ДИКОН-ДЕМА“, ОП „Административен капацитет“ - Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;

 - ДЗЗД “Обединение прозрачност без граници“ ОП „Административен капацитет“ - Планиране, организация и оценка на мерките за противодействие  и превенция на корупцията и ролята на административния контрол в работата на областната администрация;

 - Консорциум „ТЕХНОЛОГИКА - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ОП „Административен капацитет“ - Обучение на крайни потребители за работа с ЕИСУЧРДА“;

 

Професионална кариера:

 

06.06.2013 г. - 13.06.2014 г.

Временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Кюстендил

09.04.2012 г. - 02.07.2013 г.         

Заместник - областен управител на Кюстендилска област 

29.09.2011 г. -  09.04.2012 г.

Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

01.06.2008 г. - 29.09.2011 г. 

Главен юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

01.11.2006 г. - 01.06.2008 г.   

Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно - правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

05.04.1999 г. - 01.06.2008 г.  

Младши юрисконсулт в Дирекция „Административно - правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

1998 г. - 1999 г.

Съдебен кандидат в Окръжен съд Кюстендил

 

Дата на назначаване на длъжността Главен секретар: по вътрешно съвместителство от 18.06.2015 г.

 

 

 

 

 

Правомощия

on .

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Главният секретар се назначава от областния управител.


 

Главният секретар:

  • Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
  • Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
  • Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
  • Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
  • Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
  • Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
  • Организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
  • Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.