СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

on .

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността Държавна собственост

1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

формуляр 
процедура 

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

формуляр

процедура  

1971

Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

формуляр

процедура 

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

формуляр 

процедура

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

формуляр
 процедура

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 

формуляр
 процедура 
1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

формуляр

процедура

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

формуляр

  процедура  

1985

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

формуляр

процедура 

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост  формуляр
процедура
 

 

      Регионално развитие и териториално устройство 

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

формуляр 

        процедура 

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

формуляр 

 процедура  

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

формуляр 

формуляр такса 

 процедура  

1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации 

  формуляр 

формуляр такса 

 процедура 

1966 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

процедура 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр

 процедура 

формуляр такса 

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

формуляр
  процедура

формуляр такса

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж  формуляр
 процедура
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр 

 процедура 

формуляр такса 

1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект 

формуляр 

 процедура 

формуляр такса 

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

формуляр 

 процедура 

1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията  формуляр 
 процедура
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект   формуляр
 процедура
 формуляр такса
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план  формуляр 
 процедура 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕД ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ, КОГАТО Е АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН, КОЙТО УЧАСТВА В КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДЕН ИМОТ ЛОТ1

  ОБРАЗЕЦ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДЕН ИМОТ