СТРАТЕГИИ

on .

 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2016-2020 г.

Проект на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кюстендил (2016 - 2020)

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ (2012-2020)
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2007-2013Г.
Доклад за последваща оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кюстендил през периода 2007-2013 г.
 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2014-2020

  Недвижими културни ценности на територията на област Кюстенил

 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2011-2015г.

 


 
ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗЦИ НА ТАБЛИЦИ  1, 2 И 3  ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ –
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА (ДЪРЖАВНА) СОБСТВЕНОСТ, С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА
 
 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2014-2020
 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2014-2020