Областният управител

  •    Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
  •     Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
  •     При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
  •     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
  •     Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
  •     Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
  •     В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
  •    Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
  •    Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
  •     Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.