РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

on .

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ СЛЕД 2007Г.

 

ПРОЕКТ SIVA 


Проект №SEE/D/0089/3.2/X – SIVA „За подобряване на виртуалната достъпност чрез съвместни инициативи за улесняване и внедряване на широколентови мрежи (SIVA) по Оперативна програма  за Югоизточна Европа с Приоритетна ос 3 „Подобряване на достъпността“ и област на интервенция 3.2 „Разработване на стратегии за преодоляване на "цифровото разделение". 
Общ бюджет: 1,545,338.00 евро
Бюджет за Областна Администрация Кюстендил: 91,455.00 евро. 
Водещ партньор: Регионална Асоциация на Местните Правителства на Югозападна Македония (Козани, Гърция)
Проектни партньори:
• Областна Администрация Кюстендил (България);
• Децентрализирана Администрация на Крит (Гърция);
• Университет „Патрас“(Гърция);
• Виенски Технологичен Университет (Австрия);
• Община Бургас (България);
• Младежка Фондация за Предприемачески Услуги (Македония);
• Люблянски Университет (Словения);
• Агенция за Развитие Милано Метрополи (Италия);
• Регион Молизе (Италия);
• Център за Стартиране на Бизнес (Черна Гора)

Ръководител на проекта за Областна администрация Кюстендил: Деян Шалев
Период: 01.10.2012 - 30.09.2014г.

Цел:
SIVA има за цел да допринесе за подобряване на достъпността на териториите от Югоизточна Европа, чрез широколентови услуги, като заместител и допълнение на физическа достъпност и по този начин за стесняване на дигиталната пропаст в региона.


Очаквани резултати:

• Идентифициране на финансовите механизми, позволяващи нови публични и частни инвестиции и улесняване на публично-частните партньорства

• Подобряване на процеса на вземане на решения, основани на доказателства и политика за планиране на внедряването на широколентови услуги.

• Насърчаване приемането на обща методологическа рамка, база от знания и технически подходи за виртуалнa достъпност.

• Подобрени възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност.

• Приемане на общa политика на действие между областните администрации.

• Подобряване на регионалните оперативни планове и мерките за прилагане на
      инвестиционни дейности.

• Принос към регионалните стратегии за подобряване на виртуалната достъпност.

• Създаване на споразумения и политически ангажименти, със съответните вземащи решения и заинтересовани страни за използването и популяризирането на резултатите от проекта след края му.

Проектът цели да подобри достъпа до интернет чрез използването на съвременни технологии, в частност, ново поколение мрежи (4G). Основна част от него включва развитието на стратегии за преодоляването на „цифровото разделение“. Достъпът до информация във виртуалната среда е ключов елемент от развитието на Обществото и Икономиката в глобален мащаб във второто десетилетие на XXI век. Въпреки сравнително високото развитие на мрежите в градовете, достъпът до интернет от голяма част от селата е силно ограничен. Веднъж идентифициран на национално и Европейско ниво, този проблем предстои да бъде решен с помощта на транс-националното сътрудничество от страна на водещия партньор - "Козани" Гърция, както и на другите участници от Австрия, Гърция, Италия, Словения, Македония и Черна Гора. Част от дейностите, с които ще се занимава проекта включват:
-Идентификация и анализ на нуждите свързани с виртуалния достъп. Разглеждането на присъстващите вече инфраструктури и създаването на планове за нови;
-Размяна на опит и консултации с участниците в проекта;
-Запознаване на обществото с проблема и търсенето на съвместно решение за действие;
-Създаване на общи похвати за преодоляването на „цифровото разделение“;
-Идентификация, анализ и обмяна на практики и инвестиционни стратегии, както и свободното ползване на резултатите от проучването;

 


 

ПРОЕКТ SECOVIA

Видео по проект SECOVIAПроект SEE/D/0094/X/3.2  „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“

Проектът е съфинансиран от Европейският съюз по Програма „Транснационално сътрудничество – Югоизточна европа 2007 - 2013”, приоритетна ос 3: „Подобряване на достъпността“, област на интервенция 3.2: Разработване на стратегии за преодоляване на "цифровото разделение". Водещият партньор по проекта е Лепида ООД, Италия.

Периода на проекта е от 1 Октомври 2012 до 30 Септември 2014.
Останалите партньори са от следните 9 страни:

 
Австрия
Албания
Босна и Херцеговина
Гърция
Унгария
Италия
Румъния
Словения
Югославия
 

Функционално партньорите са разделени както следва: 3 регионални правителства, 3 териториални асоциации, 5 регионални агенции за развитие и 2 институции работещи в сферата на информацията и далекосъобщенията.

Главната цел на проекта е да се разпространят взаимно развити, усъвършенствани, електронни решения, които концентрират в себе си ползите от технологията „изчисления в облак” с цел да се подкрепи достъпа до споделени електронни услуги, ресурси и инфраструктури, както и да се преодолее дигиталното разделение на страните от Югоизточна Европа. Технологията „изчисления в облак” се определя като модел, който предоставя удобен достъп до, и взаимодействие с информация намираща се в общодостъпна електронна база данни.

Предвидените средства за изпълнението на целия проект са €1,784,833.00, като €91,491.00 от тях се отнасят към Кюстендилския регион.


 ПРОЕКТ Гроу Мобайл


„GROW MOBAIL” (Гроу Мобайл)- Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационни услуги в сектора на туризма", разработен директно и с подкепата на Главна дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия с водещ партньор: AWL AUFBAUWERK Лайпциг - ГЕРМАНИЯ

и партньори:INI-NOVATION GMBH, Дармщадт - ГЕРМАНИЯ, REDEA REGIONAL ECONOMIC DEVELOMENT AGENCY MEDIMURJE, Цаковец – ХЪРВАТСКО,ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ- БЪЛГАРИЯ и ОБЩИНА ВАРНА- БЪЛГАРИЯ

Номер на проекта: № SI2.615865 – 1/G/ENT/CIP/11/C/N/01C031


Продължителност на проекта 24 месеца.

Начало на проекта 5.03.2012 – край на проекта 28.02.2014

Основна цел :

Стимулиране икономическия растеж и регионалното развитие, чрез отключване потенциала на региона чрез предлагането на нов тип услуги и насърчаването на устойчив туризъм. Адаптирането и прилагането на иновативни услуги ще доведе до персонализирани услуги с висока стойност, базирани на регионалните културни особености, туристическия потенциал и използването на съвременните технологии.

Одобрен бюджет на Областна администрация Кюстендил : 88 886, 45 евро
Размер на съфинансиране: (25% от бюджета): 22 074,66 евро
Общ бюджет на проекта : 529 845,41 евро

 

Ръководител на проекта за Областна администрация Кюстендил: Николай Спасов


 
На 28.08.2011 г. стартира проект Югоизточна европейска мрежа на Балканите – Трансграничен регион България – Сърбия. Проектът  е с продължителност 12 месеца и се финансира със средства на ЕС по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Общият бюджет на проекта е 181 172.61 евро.
Бенефициент по проекта е Националното сдружение на малкия и среден бизнес, със седалище – гр. Годеч. Проектът се изпълнява от партньорски консорциум, включващ Сдружение с нестопанска цел "Регионални анализи и прогнози" - гр. Перник, Областна администрация с административен център гр. Кюстендил, Асоциация "Пиргос" – Пирот, и Гражданско сдружение  "Образователен център” - гр. Лесковац. 
Проектът има ясно очертан трансграничен ефект, като негова основна цел е повишаване на качеството на човешкия капитал за насърчаване на предприемачеството и издигане на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и неправителствените организации, работещи за бизнеса, за да се увеличи приносът им за създаване на благоприятна бизнес среда и устойчиво социално-икономическо развитие на трансграничния регион, както и за нарастване на инвестиционния интерес и привличане на свеж финансов ресурс в перспективните за региона икономически дейности.   
Целеви групи на проекта са МСП и НПО, работещи за бизнеса, предприемачи и млади хора, стартиращи собствен  бизнес в трансграничния регион, както и местни власти в Кюстендилска, Пернишка и Софийска област в България и Ябланишки, Пиротски окръг и Еврозона „Нишава” в Сърбия.
Дейностите, включени в проекта, са насочени към активизиране на институционалния капацитет на бизнес организациите за планиране на съвместни дейности, повишаване на информираността на МСП относно достиженията на правото на ЕС, идентифициране на нуждите от обучения, разработване на обучителни модули и провеждане на обучения в трансграничния регион, трансфер на добри практики, повишаващи конкурентоспособността на фирмите чрез извличане на предимство от прилагането на Общностното право и икономика, основана на знанието. Предвижда се създаване на структура за сътрудничество – Трансграничен център за привличане на инвестиции с ежегоден икономически форум в две издания – в Кюстендил и в Лесковац. 
Предвижда се и надграждане и развитие на интернетния бизнес портал www.seenetwork.eu, изграден в рамките на Проект ”Югоизточна европейска бизнес мрежа” – Договор № 2007/146-622, финансиран по Програмата на ЕК за бизнес подкрепа за България, Румъния, Хърватска и Турция. Чрез него ще се предлагат информационни услуги, на база на работата на трансграничния център за привличане на инвестиции и ще се осъществява дистанционно Е-обучение по прилагане на ключови области от Общностното право. 
Проектните резултати могат да се обособят в две основни групи – количествени и качествени. 
Качествените резултати визират подобряване на достъпа на МСП до обучение и квалификация, до информационни ресурси и специализирана експертиза; както и надграден капацитет за стратегическо планиране, прилагане на ключови области от Общностното право.
Количествените резултати включват функциониращ Трансграничен център за привличане на инвестиции в Кюстендил със стратегия за развитие, реализирани две издания на Форума и създаден Алманах на икономическия форум на сръбски и български език с резюмета на английски език; проведени 6 обучения в Кюстендил, Пирот, Перник и Лесковац и 2 обучителни визити с участието на около 180 представители на целевите групи; отпечатване на Сборник с добри практики - актуализирано и допълнено издание на създадения сборник по проект SEE Net; разработени информационни материали листовки, брошури, публикации и др.
Проектът надгражда успешно завършения проект „Югоизточна европейска бизнес мрежа” № 2007/146-622  финансиран по Програмата на ЕК за бизнес подкрепа за България, Румъния, Хърватска и Турция  Водещ партньор по проекта беше Национално сдружение на малкия и среден бизнес, а партньори -Trier Chamber of Crafts (Германия), Chamber of Kavala (Гърция), Hungarian Association of Small and Medium Size Enterprises, SME Union Slovenia, Union of Small and Medium Enterprises in Bulgaria (Bulgaria), National Union of Romanian Employers, UMIS – Small and Medium Entrepreneurs Association (Croatia), Yalova Chambers of Tradesmen and Craftsmen Union (Turkey), Laleli Industrialists and Businessmen Association (Turkey)
Project South East European Network on Balkans – Cross border region BG-RS No. 2007CB16IPO006-2009-1-31. The project is co-funded
by EU through the Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme www.ipacbc-bgrs.eu
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole
responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the EU or the MA of the Programme
 

Проект
Усъвършенстване на капацитета за съвместно икономическо сътрудничество между Регион Кюстендил, България и Североизточен планов район Македония
Програма
ИПА Програма за трансгранично сътрудничество Между България и Македония
 
Приоритетна ос 1: Икономическо развитие и социално сближаване
 
 
Водещ партньор 
Център за развитие на трети Североизточен планов регион - Куманово (Македония)
 
Партньор
Областна администрация Кюстендил (България)
 
Номер на проекта
2007CB16IPO007-2009-49
 
Номер на договора 
РД-02-29-91/19.05.2011г.
 
1-ва покана за набиране на предложения
Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония Съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган) в сътрудничество с
 
Министерство на Местното самоуправление , Бивша Югославска република Македония
(Национален партниращ орган)
 
 
Продължителност 
12 месеца (01.05.2011-01.05.2012)
 
Бюджет 
94 520, 00 Евро
(MK) 57 313, 68  Евро
(BG) 37 206, 32 Евро

Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност
Проект по ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08
Договор №ЦА12-22-11/12.07.2013


 

Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Обща стойност на проекта: 69 030,07лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност: 12 месеца

Обща цел на проекта: Повишаване капацитета на служителите в Областна администрация, чрез обучение, за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията.

Специфични цели:
- Повишаване на квалификацията на служителите;
- Придобиване на нови квалификации и умения;
- Повишаване на мотивацията на служителите;

Целева група: Служители на Областна администрация Кюстендил – 29 души, назначени по служебни и трудови правоотношения, от които трима служители на ръководни длъжности в администрацията, експерти – двадесет и четири души на експертни длъжности и един изпълнител.

Очаквани резултати: Завършени курсове на обучения в Институт по публична администрация от Каталога за 2013 г. – 35 /тридесет и пет/ тематични курса, общо 61 /шестдесет и един/ завършени обучителни модули – получени сертификати /обучени служители в повече от един курса/;
Придобита и повишена степен на владеене на общ английски език от ниво А1 до ниво С2 – получени 30 броя сертификати /придобит сертификат за  едно или две нива на владеене на английски/.

Основни дейности:
- Обучение в Институт по публична администрация София;
- Обучение по английски език;
- Дейности за информация и публичност;
- Управление на проекта;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.


ИНФОРМАЦИНЕН БЮЛЕТИН 

На 30 юни 2014 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност“.


Проектът  се изпълнява, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП “Административен капацитет“ /ОПАК/, приоритетна ос ІІ - „Управление на човешките ресурси“, със съфинансиране на Европейски социален фонд, чрез ОПАК.
 Периодът на изпълнение на проекта е едногодишен - от 12 юли 2013 г . до 12 юли 2014 г., стойността му 69 030,07 лв. лв.
Основната цел на проекта е Повишаване на административния  капаците на служителите в Областна администрация Кюстендил, чрез обучение за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията и специфични цели: повишаване професионалната квалификация и умения на служителите; придобиване на нови квалификации и умения; повишаване на мотивацията на служителите за работа в държавната администрация.
Целевата група по проекта обхваща всички служители в администрацията на трудови договори и служебни правоотношения – 3-ма специалисти, 23-ма експерти и 3-ма служители на ръководни длъжности /общо 29 служители /.

Проектът съдържа две основни същински дейности:
- провеждане на професионални обучения и квалификации в Институт за Публична администрация гр. София, по каталога на института за 2013 г. ;
- провеждане на продължително чуждоезиково обучение по английски език в пет групи, на базата на определените нива по общоевропейската езикова рамка – от А1 до С2.
Изпълнението на дейностите на проекта даде възможност на всички служители от Областна администрация Кюстендил да преминат обучения в Института по публична администрация гр. София, съобразно  индивидуалните потребности на всеки служител и да повишат компетенциите си, свързани с изпълняваната длъжност.
Първоначално заложеното оптимално обхващане на целевата група и предвидените резултати за успешно завършени квалификационни обучения и покрити нива на владеене на английски език са постигнати в пълна степен.
 В резултат на реализирана икономия от обществените поръчки за изпълнение на дейности по проекта и одобрена от Управляващия орган промяна в проекта, допълнително са планирани и реализирани 39 бр. индивидуални обучения в Институт за публична администрация, гр. София. Проведените обучения са в сферите на: управленски умения в администрацията, управление на човешките ресурси, ефективни комуникации на държавната администрация, правни аспекти и управление на административната дейност, превенция и противодействие на корупцията, финансово-стопанско управление и електронно правителство.
Индикаторите за резултати:
-  по дейност 1 завършени обучения в ИПА – 100 бр. с издадени сертификати. /от първоначално предвидени 61 бр./ - изпълнение на 164 %;
-  по дейност 2 от планирани за успешно завършени нива след положен финален изпит – 28 бр. сертификати– общото постижение е получени 43 бр. сертификати, като от  24 служители, 19 са завършили две нива – изпълнението на 150 % от заложеното.
Постигнати са и заложените процентни съотношения, съгласно хоризонталните приоритети на ЕС - съотношение мъже/жени и не е допуснато  дискриминационно отношение по някакъв признак.
Положителни ефекти:
- В резултат на проведените обучения се повиши личната квалификацията и мотивация на служителите за работа в държавната администрация;
- Подобри се общата комуникация и екипност в работата на администрацията, както  на служителите вътре в администрацията, така и връзките с колегите от другите администрации в страната и възможността за обмен на информация, практики и вземане на правилни решения в ежедневната експертна работа;
-  Подобри се удовлетвореността от възможността за непрекъснато професионално развитие, за овладяване на нови знания и умения, възможността за изграждане на високи компетенции и прилагането им в ежедневната работата;
Управлението и изпълнението на настоящия проект бе едно своеобразно „обучение“ по управление на проектния цикъл и рисковете по проект на национална оперативна програма, със съфинансиране от ЕС.

На заключителната пресконференция арх. Невяна Йонова – ръководител проект и Главен секретар на областната администрация, от името на екипа по управление проекта - Василка Манчева, Стефан Георгиев и Миглена Стоилова, както и на всички служители в администрацията, заяви:
 „Научихме се в екип да планираме по-всеобхватно и стратегически, научихме се на по-добра отчетност и работа с документацията, научихме се да вземаме гъвкави и обосновани решения в условия на промяна, приложихме на практика стриктната финансова дисциплина – планиране, провеждане на обществените поръчки, разходване на публичните средства. В настоящия момент можем да заявим, че Областна администрация Кюстендил е повишила своите компетенции, ефективност и ефикасност, има добри практики по управление на проекти за развитие и екипът на администрацията има готовност за работа по следващи проекти. Амбициозните ни намерения са в следващия планов период 2014 – 2020 г. да се възползване от възможностите по ОП „Добро управление“ и да реализираме проекти за непрекъснато усъвършенстване на административните услуги, електронното управление, управлението на човешките ресурси, създаването на устойчиви партньорства и сътрудничество.“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 

 

 


 

«РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ»

Проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище» се осъществява с финансовата подкрепа на Опертивна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Агенция за социално подпомагане с партньорството на Държавна агенция за закрила на детето и асоцииран партньор - Национално сдружение на общините в Република България.
При реализирането на Дейност 4 по проекта „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” бе изготвен анализ  на ефиктивността и добрите практики при управлението и предоставянето на всички социални услуги в област Кюстендил. В рамките на дейността бе разработено  национално Ръководство  за планиране на набор от  необходими  услуги на областно ниво, с приложение Каталог на действащите социални услуги по общини, който излезе през месец януари 2013год.
 Във връзка с реализирането на Дейност 3 по проекта се изготви   оценъчен доклад за степента на готовност на областно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по операция „Живот в общността” и се идентифицираха конкретните населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на практика. Две общини от област Кюстендил имаха готовност да се включат по операцията, но се включи само община Бобов дол.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,във връзка с реализация на проекта „Възможност за достоен живот” с регистрационен номер BG051РО001-5.2.13-0030-C0001по оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”.Разкриване на социална услуга,ЦНСТ за лица за психични разстройства село Мламолово,община Бобов дол считано от 01.11.2013година.
Координаторите по проекта  «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище» участвахме в изготвянето на Годишен мониторингов доклад за 2012год.наОбластната стратегия за развитие на социалните услуги(2011-2015)-Област Кюстендил.
Стартира реализацията на дейност 6 от проекта: Оценка на нуждите и обучение на представители на целеви групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги ,за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социалните услуги. В обучението ще бъдат обхванати: - Членовете на Областните звена по мониторинг и оценка (ОЗМО), създадени със заповед на областните управители във всяка област. - Специалисти от институции и НПО, които могат да действат съвместно при кризисни ситуации – социални работници, психолози, медицински работници. -Специалисти служители на общинските администрации, които извършват вътрешен контролна качеството на предоставянето на социални услуги. -Областни координатори, предвид бъдещ ангажимент по контрол на качеството на предоставянето на социални услуги. -Инспектори от Инспектората към изпълнителния директор на АСП. Обучението ще се провежда от обучителна организация, сдружение ИСДП за всяка област поотделно на територията на съответната област. За целите на  дейността се предвижда да бъдат обучени общо 608 лица,от които 308 лица ще се обучават по програма за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги ,както и за контрол на качеството на предоставянето на социалните услуги. Останалите 300 лица ще се обучават  по специализирана програма за спешна психологическа помощ при критични /стресови ситуации.
Анкетнирани са 30  служители.Изготвени са поименни списъци.Обучението ще се проведе успоредно в две групи.В три последователни дни за всяка група на територията на съответната област.
Обученията ще се проведат на  19.20.21.03. 2014 год.  в град Кюстендил. От Областна администрация град Кюстендил в обучението ще се включат  Любомир Любомиров Сакалийски –главен специалист" Етнически и интеграционнни въпроси "и Стефан Любомиров Георгиев-Областна администрация,старши експерт

РЕЗЮМЕ РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Защо е необходим този проект?
• За подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги.
• Проектът ще надгради и доразвие модела за създаване на мрежа от социални услуги на регионално ниво, реализиран от УНИЦЕФи ще изгради практически умения за изпълнение на стратегиите и плановете за предоставяне на социални услуги на местно ниво, прилагането на интегрирани подходи за социално включване на лица от уязвими групи, чрез използване на съществуващите ресурси на общността.

• Проектът ще подкрепи стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и трансформиране в услуги в общността.
Какво ще се постигне?
Ще се създадат звена за специализирана подкрепа и укрепване на местните и регионални капацитети за развитие на социалните услуги. като за целта ще бъдат наети областни координатори по социални услуги към РДСП. Дейността на тези координатори ще бъде насочена към оказване на методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги, изготвяне на периодични анализи на нуждите от обучения, консултации, свързани с планиране на социални услуги и други дейности, подкрепящи капацитета за развитие на модерни мрежи от социални услуги за социално включване на лица от уязвими групи. Ще се идентифицират потребностите от социални услуги на всяко едно от лицата, настанени в ДДЛРГ и на лицата с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания, чакащи настаняване в специализирани институциии ще сеидентифицират конкретните населени места, в които е необходимо да бъдат създадени социални услуги за лицата от целевата група по операция „Живот в общността”. Ще се осигури ресурс от обучители за повишаване компетентностите на ангажираните институции при ефективното управление и предоставяне на социални услуги. Предвидени са обучения за всички участници в процесите на предоставяне на социални услуги В обученията ще се използват разработените в рамките на проекта ръководства и наръчници за добри практики.
В отговор от необходимостта от повишаване на взаимодействието между заинтересованите страни на регионално равнище ще се организират специализирани семинари и ще укрепи капацитетът за междуинституционално сътрудничество при кризисни събития.

За кого –целева група За реализиране на идентифицираните потребности проектът предвижда да бъдат обучени 3440 представители на целевите групи, това са:
o Доставчици на социални услуги и техните служители;
o Социални работници, работещи в сферата на социалните услуги;
o Служители в публични институции, ангажирани с процеса на разработване и изпълнение на политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, АСП, АХУ, общински и областни администрации и др.).
Как –дейности предвидени в проекта
Дейност № 1
Функциониране на екип, управление и мониторинг /организационно – техническа дейност/, дейността вкл.: създаден Съвет за организация и управление /СОУ/, координационен екип/КЕ/ - състоящ се от 6 координатори

Дейност №2
Подбор, назначаване и обучение на 56 координатори на областно ниво по социални услуги към РДСП, дейността вкл.: към всяка РДСП ще бъдат назначени на трудови договори 56 координатори. Дейността им ще бъде насочена към изграждане на координиращо звено, което да съдейства за създаване на партньорства, подпомага процеса на развитие и предоставяне на социални услуги и следи за изпълнение на националните приоритети в областта на социалните услуги.

Дейност №3
 Изготвяне на анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по операция „Живот в общността” и идентифициране на конкретни населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на практика,дейността вкл.:
• Проучване на всички извършвани до момента анализи, свързани с регионалните потребности от социални услуги, както и наличните ресурси.
• Преглед на съществуващите в практиката различни образци и формуляри за оценка на потребностите от социални услуги.
На база тези проучвания ще се:
• Изведе инструмент – формуляр на потребностите от социални услуги, който ще се използва за оценяване на потребностите на лица от целевата група по операция „Живот в общността”.
o СОУ ще утвърди броя на индивидуалните формуляри за всяка една Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/ и броя на експертите, които ще се ангажират с попълването им. Определените експерти, заедно с директорите на съответните РДСП и координаторите на областно ниво ще бъдат обучени в рамките на по 2 дни за два региона на планиране или общо ще бъдат проведени 3 обучения в рамките на общо 6 дни под ръководството на КЕ. Основните теми, които ще бъдат застъпени в обучението ще са свързани със запознаване с методите на анализ и инструкции за попълване на формуляра.
o След попълването на формулярите ще се проведе обучение за техния анализ. Анализът ще бъде изготвен за всяка обл. от месните координатори.
КЕ и 1 външен консултант за участие в посочените обучения.
• Разработи анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на практика интегриран модел за социално включване на уязвими групи. Аналитичната част ще включва: наличие на подходящ сграден фонд на съответната територия и готовност за предоставянето му за разкриване на социални услуги; наличие на развита мрежа от услуги – социални услуги, здравни, образователни и други.

Дейност №4
Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места, дейността вкл.: Събиране на информация за всички действащи услуги на територията на всяка област – в резултат ще се изготвят 28 броя документи за действащите услуги, включващи реално функциониращите социални услуги за областта и предстоящите за разкриване по Проект Детство за всички и схема Социални услуги за социално включване на ОПРЧР. Те ще са база за изготвяне на обобщен анализ от координаторите на областно ниво с методическата подкрепа на КЕ, за извеждане на ефективността на практика, която ще се мултиплицира. изготвяне на Ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно и общинско ниво.Ръководството ще е насочено към темите за ефективно и ефикасноорганизиране и създаване на мрежа от социални услуги на регионално ниво; предоставяне на набор от необходими услуги и идентифицирани добри практики по планиране, предоставяне и управление, основани на публично – частно партньорство. Изготвеното ръководство ще бъде използвано в планираните по проекта обучения и представено в организираните 28 областни семинари. За изготвянето на ръководството ще се ангажира външен консултант с методическата подкрепа на КЕ.

Дейност №5
Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия, дейността вкл.: За обучители по управление и предоставяне на социални услуги и супервизия ще бъдат обучени 84 служители от Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, подбрани по предварително разработени критерии от КЕ. КЕ ще направи проучване на наличния капацитет на АСП и ДАЗД с цел идентифициране на служители за включване в обучение за обучители и супервизори. Ще бъдат изпратени списъци до областните координатори с имената на потенциалните кандидати с оглед получаване на заявка за интерес и включване в обучението. Обученията ще бъдат реализирани в три тематични направления:
• Управление на социални услуги;
• Предоставяне на социални услуги;
• Супервизия.
Като водещ документ на обучителната програма за обучители по управление и предоставяне на социални услуги и супервизия ще се разработи карта на знанията и уменията, като в нея ще се очертаятцелите, които обучителният компонент трябва да постигне по отношение на професионалната подготовка на тези служители. Картата ще е структурирана в области, които отговарят на тематичните направления на обучението. Картата ще се изработи от организацията, която ще провежда обученията. За целите на дейността ще бъде избрана обучителна организация, която ще обучи 84 обучители.

Дейност №6
Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социални услуги, дейността вкл.: Оценка на нуждите от обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегии за развитие на социалните услуги, за извършване на контрол на качеството при предоставяне на социални услуги. Развиване на умения за мониторинг и оценка на изпълнението на вече действащите областни стратегии за развитие на социалните услуги. Укрепване на капацитетът за между институционално сътрудничество при кризисни събития. Повишаване уменията за ефективен контрол на качествено предоставяне на социалните услуги. За целта координаторите на областно ниво с подкрепата на КЕ ще изготвят инструментариум за оценяване /анкетна карта/. Координаторите на областно ниво ще проведат анкети за определяне нивото на компетентностите и определяне на конкретни теми за обучения за придобиване и разширяване на практическите умения. В обучението ще бъдат обхванати: - Членовете на Областните звена по мониторинг и оценка (ОЗМО), създадени със заповед на областните управители във всяка област. - Специалисти от институции и НПО, които могат да действат съвместно при кризисни ситуации – социални работници, психолози, медицински работници. -Специалисти служители на общинските администрации, които извършват вътрешен контролна качеството на предоставянето на социални услуги. -Областни координатори, предвид бъдещ ангажимент по контрол на качеството на предоставянето на социални услуги. -Инспектори от Инспектората към изпълнителния директор на АСП. Обучението ще се провежда от обучителна организация за всяка област поотделно на територията на съответната област. 


Дейност №7
Провеждане на 28 областни семинара за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации, дейността вкл.: ще се представи Ръководството за планиране на набор от необходими услуги на областно и общинско ниво. На тези срещи ще присъстват представители от всички целеви групи от съответните области /доставчици на социални услуги и техните служители; социални работници; служители на публични институции, ангажирани с процеса на разработване и изпълнение на политики в областта на социални услуги – ДАЗД, АСП, АХУ, общини и др./ Ключова роля за подготовка и осъществяване на семинарите ще имат на областните координатори по места със съдействието на КЕ.

Дейност №8
Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги, дейността вкл.: Оценката на нуждите от обучение на представителите от общинските администрации ще е насочена към: управление и контрол на социалните услуги, възлагане на управлението на социалните услуги на външни доставчици. За целта координаторите на областно ниво с подкрепата на КЕ ще изготви инструментариум за оценяване /анкетни карти/. В обучението ще се включат служители от общинските администрации, чиито преки задължения са свързани с администрирането, управлението и контрола на социалните услуги. Обучението ще се провежда за всяка област поотделно на територията на съответната област. Обученията ще се провеждат от обучителна организация

Дейност №9
Оценка на нуждите и обучение на регистрирани доставчици на социални услуги за тяхното управление и качествено предоставяне на услугите, дейността вкл.: Оценката на нуждите от обучение ще се осъществи на база анализ на потребностите от обучение чрез изготвени анкетни карти от координаторите на областно ниво. Събирането и анализирането на информацията ще се осъществи от областни координатора за съответната област, а обобщаването й ще се извърши от КЕ. На база на тази информация ще се определят действащи доставчици на социални услуги, които ще бъдат включени в обучението. Обучението ще е насочено към подобряване изпълнението на работата при управление и качествено предоставяне на СУ от страна на външен доставчик и изграждане на ползотворно партньорство между общинските власти и доставчиците. В обучението ще се включат ръководители и управители на СУ, (предоставяни от НПО в качеството им на външен доставчик). Обученията ще се провеждат от обучителна организация

Дейност №10
Оценка на нуждите и обучение на екипи от съществуващите услуги за обслужване на потребителите в съответствие с приложимите норми и стандарти, дейността вкл.: Оценката на нуждите от обучение на екипи от съществуващите социални услуги ще се осъществи на база анализ на потребностите от обучение. Това включва събиране и анализ на информация чрез предварително разработени от КЕ въпросници, преглед на различни документи - областни и общински стратегии за развитието на социалните услуги, доклади, отчети, съществуващи методики и методически ръководства за функциониране на СУ. Събирането и анализирането на информация ще се осъществи от областни координатори. На база на тази информация ще се: -определят екипи от действащи услуги, които ще се включат в обучението; -определи степента на притежаваните знания, умения и нагласи за социална работа с потребителите на услуги, съобразно приложимите норми и стандарти на работещите в СУ; -изведе необходимостта от актуализиране на съществуващи и/или изготвяне на нови методики за функциониране на СУ; Обучението ще е насочено към повишаване капацитета на екипи от действащи социални услуги за подобряване на изпълнението на работата при обслужване на клиентите и потребителите на услугите в съответствие с приложимите норми и стандарти, както и изграждане на ползотворно партньорство с други свързани сектори (здравеопазване, образование и др.) В обучението ще се включат:
• екипи от действащи социални услуги - предоставяни от общини;
• екипи от действащи социални услуги - предоставяни от НПО в качеството им на външен доставчик;
• екипи от действащи социални услуги - предоставяни от НПО по проекти или независимо външно финансиране;
Обучението ще се провежда от обучените 84 обучители по Дейност 5.

Дейност №11
Дейности за информиране и публичност, дейността вкл.:
Целта на дейността е издаването и разпространение на информационни материали сред целевите групи за популяризиране на проекта на национално и регионално ниво.

Кога ще бъдат осъществени дейностите
За период: от 04.10.2011 г. до 31.10.2014 г.

Териториален обхват
28 области и 264 общини на територията на Република България

Колко струва?
5 726 545,95лева

 

 

Координатори по Проекта за област Кюстендил
Вася Спасова телефон:0888824698
Таня Иванова телефон:0888824706