ОП-АОКН 2016 02 02.09.2016

Обществена поръчка ОП-АОКН 2016 02 02.09.2016

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендили Дупница,  обособени в 2(две) позиции.

 

No

Тип

Име на документа

Дата на публикуване

1

Обява

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП НОМЕР НА ОБЯВАТА: 31-00-9

02.09.2016г.

2

Документация

Документация за участие в процедура

02.09.2016г.

3

Приложение №1

Оферта

02.09.2016г.

4

Приложение №2

Съгласие подизпълнител

02.09.2016г.

5

Приложение №3

Ценова оферта

02.09.2016г.

6

Приложение №4

Гаранция

02.09.2016г.

7

Приложение №5

Декларация за запознаване с условията

02.09.2016г.

8

Приложение №6

Декларация за участие на подизпълнител

02.09.2016г.

9

Приложение №7

Декларация от подизпълнител за запознаване с условията

02.09.2016г.

10

Приложение №8

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

02.09.2016г.

11

Приложение №9

Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП

02.09.2016г.

12

Приложение №10

Проект на договор

02.09.2016г.

13

Спецификация

Техническа спецификация

02.09.2016г.

14

Задание

Техническо задание Буново

02.09.2016г.

15

Задание

Техническо задание Делян

02.09.2016г.

16

Задание

Техническо задание Търсино

02.09.2016г.

17

Протокол

Протокол №РД-18-143

20.09.2016г.

18

Договор

Договор за услуга №АС-12-24

30.09.2016г.

 

Договор за услуга №АС-12-24/30.09.2016г

Договор за услуга №АС-12-24/30.09.2016г., ведно с приложенията към него, относно процедура, инициирана с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/, за възлагане на услуга спредметИзработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции: обособена позиция №1: община Кюстендил; обособена позиция №2: община Дупница.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА №АС-12-24/30.09.2016г. 

Техническа спецификация

Техническо задание Буново

Техническо задание Делян

Техническо задание Търсино

Дата на публикуване: 30.09.2016г.

Сключени договори относно обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/

Сключени договори относно обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/, за възлагане на услуга с предмет: Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции.

Договор №АС-12-17 10.08.2016г.

Договор №АС-12-18 11.08.2016г.

Договор №АС-12-20 19.08.2016г.

Техническа спецификация

Решение №113

Решение №121

Решение №137

Решение №158

Решение №309

Решение №389

Решение №401

Решение №416

Решение №417

Горановци

Горна Козница

Дупница

Пастух

Сапарево

Таваличево

Дата на публикуване: 08.09.2016г.

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Номер на обявата: 31-00-9/02.09.2016г.

Публикувано на 02.09.2016г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП и документация за обществена поръчка, с предмет: „ Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет адрес: http://www.aop.bg

 

 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 31-00-9/02.09.2016г.

Възложител: Областен управител на област с административен център гр. Кюстендил

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00432

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Катя Анастасова

Телефон: 078/55 06 80

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Не

Обект на поръчката:

[] Услуги

Предмет на поръчката: Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендили Дупница,  обособени в 2(две) позиции.

Кратко описание: [……]

Място на извършване: Землища на територията на общините Кюстендил и Дупница.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 7 431,92

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: Позиция №1: община Кюстендил

Землище /Местност/:

- 1. с. Търсино- площ - 6.8 ха; прогнозна стойност – 454,32 лв./ха; финансиране 2016г. – 3 089,38 лв.;

- 2. с.Буново - площ - 0.43 ха; прогнозна стойност - 454,32 лв./ха; финансиране 2016г. – 195,36 лв.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 737,28

 

Номер на обособената позиция: 2

 

Наименование: Позиция №2: община Дупница

Землище /Местност/:

- 1. С. Делян  - площ - 12.4 ха; прогнозна стойност - 454,32  лв./ха; финансиране 2016г. – 5 633,57 лв.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 694,64

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

-                                         - Изисквания за личното състояние: Не следва да са налице основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП.

-                                  -        Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да бъде вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

- Икономическо и финансово състояние: Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за една от последните три години – 2013г., 2014г. или 2015г., не по – малък от прогнозната стойност на позицията/позициите, за които кандидатства. Посоченото изискване се доказва със справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП и годишните финансови отчети за 2013г., 2014г. и 2015г. или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

-        Технически и професионални способности:Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата процедура, през една от следните години - 2013г., 2014г. или 2015г.

-        Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност, съгласно чл. 17 от ЗКИР, за изпълнението на поръчката.

-        Доказването  на посочените изисквания  по чл. 63, ал. 1, т. 1, б „б“ и чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП следва да бъде извършено с представяне  насписък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услугаи на списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, съгласно чл. 17 от ЗКИР.

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с  

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

Критерий за възлагане:

[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [……]                                           Тежест: [   ]

Срок за получаване на офертите:

Дата: 12.09.2016г.                     Час: 17:30 часа

Срок на валидност на офертите:

Дата: 15.10.2016г.                      Час: 00:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 13.09.2016г.; 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: Административната сграда на Областна администрация гр. Кюстендил, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44, зала на четвърти етаж.

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Не       

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява

Дата: 02.09.2016г.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Виктор Томов Янев

Длъжност: Областен управител

 

Документация

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Приложение №1 - Оферта

Приложение №2 - Съгласие подизпълнител

Приложение №3 - Ценова оферта

Приложение №4 - Гаранция

Приложение №5 - Декларация за запознаване с условията на процедурата

Приложение №6 - Декларация за участие на подизпълнител

Приложение №7 - Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедура

Приложение № 8 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Приложение №9 - Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

Приложение № 10 - Проект на договор

Техническа спецификация

Техническо задание Буново

Tехническо задание Делян

Техническо задание Търсино