Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 30.06.2016г.


 
   
 

 


АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет адрес: http://www.aop.bg

 
 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата: 31-00-6/30.06.2016г.

 

 

Възложител: Областен управител на област с административен център гр. Кюстендил

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00432

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Катя Анастасова

Телефон: 078/55 06 80

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт

 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Не

 

Обект на поръчката:

[] Услуги

Предмет на поръчката: Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции.

 

Кратко описание: [……]

 

Място на извършване: Землища на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня.

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 41 450

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да

 

Номер на обособената позиция: 1

 

Наименование: Позиция №1: община Кюстендил

Землище /Местност/:

- 1. с. Таваличево - площ - 16.4 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 9840 лв.;

- 2. с. Горановци - площ - 9.8 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 5880 лв.

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 13 100

 

Номер на обособената позиция: 2

 

Наименование: Позиция №2: община Дупница

Землище /Местност/:

- 1. гр. Дупница, м. "Дренски рид" /покрай р. Бистрица/ - площ - 20.4 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 12 240 лв.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10 200

 

 

Номер на обособената позиция: 3

Наименование: Позиция №3: община Сапарева баня

Землище /Местност/:

- 1. с. Сапарево - площ - 1.00 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 600 лв.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 500

 

Номер на обособената позиция: 4

 

Наименование: Позиция №4: община Бобов дол

Землище /Местност/:

- 1. с. Горна Козница - площ - 20.2 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 12 120 лв.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10 100

 

Номер на обособената позиция: 5

 

Наименование: Позиция №5: община Невестино

Землище /Местност/:

- 1. с. Пастух - площ - 9.1 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 5460 лв.;

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4550

 

Номер на обособената позиция: 6

 

Наименование: Позиция №6: Дейности по изпълнение на влезли в сила съдебни решения, с които са отменени заповеди на Областния управител на Кюстендилска област:

1. община Дупница:

- Землище /Местност/ - м. "Дренски рид", гр. Дупница - 8 (осем) имота; брой решения - 3 (три); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 1200 лв.;

2. община Кюстендил:

2.1. Землище /Местност/ - с. Цървеняно - 2 (два) имота; брой решения - 1 (едно); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 400 лв.;

2.2. Землище /Местност/ - м. "Саманли баир", с. Слокощица - 2 (два) имота; брой решения - 1 (едно); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 400 лв.;

2.3. Землище /Местност/ - м. "Караджа бунар" - 8 (осем) имота; брой решения - 3 (три); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 1200 лв.;

2.4. Землище /Местност/ - м. "Гола Велика" - 2 (два) имота; брой решения - 1 (едно); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 400 лв.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

-                                         - Изисквания за личното състояние: Не следва да са налице основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП.

 

-                                  -        Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да бъде вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

 

- Икономическо и финансово състояние: Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за една от последните три години – 2013г., 2014г. или 2015г., не по – малък от прогнозната стойност на позицията/позициите, за които кандидатства. Посоченото изискване се доказва със справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП и годишните финансови отчети за 2013г., 2014г. и 2015г. или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 

-        Технически и професионални способности: Участникът следва да изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на настоящата процедура, през една от следните години - 2013г., 2014г. или 2015г.

-        Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност, съгласно чл. 17 от ЗКИР, за изпълнението на поръчката.

-        Доказването  на посочените изисквания  по чл. 63, ал. 1, т. 1, б „б“ и чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП следва да бъде извършено с представяне  на списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга и на списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, съгласно чл. 17 от ЗКИР.

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с  

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

 

Критерий за възлагане:

[] Най-ниска цена

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [……]                                           Тежест: [   ]

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 11.07.2016г.                     Час: 17:30 часа

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: 15.08.2016г.                      Час: 00:00

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 12.07.2016г.; 10:00 часа

 

Място на отваряне на офертите: Административната сграда на Областна администрация гр. Кюстендил, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44, зала на четвърти етаж.

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Не       

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

 

 

 
 

Друга информация (когато е приложимо): [……]

 

 

 

 

 
 

Дата на настоящата обява

Дата: 30.06.2016г.

 
 

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Виктор Томов Янев

Длъжност: Областен управител

 Прикачени документи:

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация

Техническа спецификация

Програма 2016

Приложение №1 - Оферта

Приложение №2 - Съгласие подизпълнител

Приложение №3 - Ценова оферта

Приложение №4 - Гаранция

Приложение №5 - Декларация за запознаване с условията на процедурата

Приложение №6 - Декларация за участие на подизпълнител

Приложение №7 - Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедура

Приложение № 8 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Приложение №9 - Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

Приложение № 10 - Проект на договор

Техническо задание - Дупница

Техническо задание - Горна Козница

Техническо задание - Горановци

Техническо задание - Пастух

Техническо задание - Таваличево

Техническо задание - Сапарево

Решение №113

Решение №121

Решение №137

Решение №158

Решение №309

Решение №389

Решение №401

Решение №416

Решение №417