Договор за услуга №АС-12-24/30.09.2016г

Договор за услуга №АС-12-24/30.09.2016г., ведно с приложенията към него, относно процедура, инициирана с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/, за възлагане на услуга спредметИзработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции: обособена позиция №1: община Кюстендил; обособена позиция №2: община Дупница.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА №АС-12-24/30.09.2016г. 

Техническа спецификация

Техническо задание Буново

Техническо задание Делян

Техническо задание Търсино

Дата на публикуване: 30.09.2016г.