Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-04/12.02.2015 г.

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-04/12.02.2015 г. с предмет:
Извозване и депониране на натрупани снежни маси на граничен контролно пропусквателен пункт "Гюешево" и ГКПП "Олтоманци" на територията на Кюстендилска област
 
На 12.09.2015г. по банковата сметка на  ЕТ „Боко-Кънчо Стоичков“ е преведена сумата 1500.00лв.
На 11.05.2015г. по банковата сметка на  ЕТ „Боко-Кънчо Стоичков“ е преведена сумата 7920.00лв.
 

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-51/30.12.2014 г.

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-51/30.12.2014 г. с предмет:
А/.Обезпечаване на ежедневна и денонощна невъоръжена физическа охрана на 4бр./четири/ имоти заедно с находящите се в тях сгради, както следва:
- имот №41112.504.2060, площ 32130 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1275 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот №41112.504.2061, площ 39077 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1276 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот № 41112.504.2062, площ 34171 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1277 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот №41112.504.1224, площ 4052 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1274 на Областен управител на Област Кюстендил;
Б/. Да инсталира и поддържа сигнално – охранителна техника (СОТ) за периода на поръчката на сградите находящи се в поземленимот № 68789.252.4, находящсе в гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил с площ 3 396 кв.м. 
В/.Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект ”0366”, находящ се в гр. Кюстендил, местност Хисарлъка.
 
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  30.10.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  29.09.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  30.07.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  02.07.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  28.05.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.

На  07.05.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.

На  17.04.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата   2000.00 лв.
 

ПРОТОКОЛ № РД-18-47/25.03.2015г-публична покана за почистване 2015 г. сграда ГКПП

25.03.2015 година

ПРОТОКОЛ  № РД-18-47/25.03.2015г. относно проведена обществен поръчка с предмет: „Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи на територията на Кюстендилска област за 2015 година”.

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-50/30.12.2014.

 

 

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-50/30.12.2014. с предмет:
А/.  “Охрана на недвижим имот - административна сграда, в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44”,  
Б/. Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект “Регистратура за класифицирана информация”, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, административна сграда, ІІІ етаж.
В/. Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект „Помещение за изборни материали“, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, административна сграда, ІІІ етаж .
сключен между  Областния управител на Кюстендилска област и  „Саламандър  АСО“ ООД , седалище и адрес на управление  гр.Перник, ул.Кракра № 38, представляван от Лъчезар Димитров Пенев
 
 
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 29.09.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 03.09.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 03.09.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 07.05.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 08.04.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433,60лв.
На 13.03.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433,60лв.
 

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-49/30.12.2014 г.

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор  АС-12-49/30.12.2014 г. с предмет:
Дейности по снегопочистване и опесъчаване на основни пътни платна на ГКПП „Гюешево“за 2015г.
 
На 07.05.2015г. по банковата сметка на  Пътно Поддържане Кюстендил ООД  е преведена сумата 522.56 лв.
На  12.03.2015г. по банковата сметка на  Пътно Поддържане Кюстендил ООД  е преведена сумата   2040,78 лв.
На  04.03.2015г. по банковата сметка на  Пътно Поддържане Кюстендил ООД  е преведена сумата   2265.18 лв.