Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9039475 от 06.03.2015г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка

ДОГОВОР № АС-12-10/31.03.2015 Относно обществена поръчка с публична покана с предмет:
 „Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи на територията на Кюстендилска област за 2015 година ”
Почистване на сгради и прилежащите им площи, стопанисвани от Областния управител на  Кюстендил:
>Почистване на работните и санитарни - битови помещения, както и прилежащите им коридори, фоайета, междуетажни площадки и стълбища (етажи I-VI включително)  в административна сграда на Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“ 44.
> Почистване на обекти за обществено ползване санитарно - битови сгради, както и прилежащите им площи, находящи се в зоните на ГКПП Гюешево и ГКПП Олтоманци.

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9039475 от 06.03.2015г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 
„Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи на територията на Кюстендилска област за 2015 година ”
Почистване на сгради и прилежащите им площи, стопанисвани от Областния управител на  Кюстендил:
►Почистване на работните и санитарни - битови помещения, както и прилежащите им коридори, фоайета, междуетажни площадки и стълбища (етажи I-VI включително)  в административна сграда на Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“ 44.
Почистване на обекти за обществено ползване санитарно - битови сгради, както и прилежащите им площи, находящи се в зоните на ГКПП Гюешево и ГКПП Олтоманци.
 
Обществената поръчка има уникален номер ОП-АОКН-2015-01-06.03 в регистъра на Областна администрация гр. Кюстендил
 
 
 

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9037743 от 30.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупан

16.02.2015г.
ДОГОВОР № АС-12-04/12.02.2015г. относно обществена поръчка с публична покана с предмет: „Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани снежни маси извън зоните на ГКПП-ве на територията на област Кюстендил: зоната на ГКПП Гюешево; зоната на ГКПП Олтоманци“.

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9036978 от 03.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка

ДОГОВОР № АС-12-49/30.12.2014г. за извършване на услуга с предмет: Дейности по снегопочистване и опесъчаване на основни пътни платна на ГКПП "Гюешево"
 
19.12.2014г.
ПРОТОКОЛ № РД-18-185/19.12.2014г. относно проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи, снегопочистване и опесъчаване на основни пътни платна на ГКПП „Гюешево“ и извозване и депониране на натрупани снежни маси на ГКПП „Гюешево“ и ГКПП „Олтоманци“ на територията на Кюстендилска област за 2015 година, обособени в три позиции”

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9036978 от 03.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи, снегопочистване и опесъчаване на основни пътни платна на ГКПП „Гюешево“ и извозване и депониране на натрупани снежни маси на ГКПП „Гюешево“ и ГКПП „Олтоманци“ на територията на Кюстендилска област за 2015 година, обособени в три позиции”

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9036976 от 03.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка

ДОГОВОР № АС-12-51/30.12.2014г. за охрана на обект по позиция I.
ДОГОВОР № АС-12-50/30.12.2014г. за охрана на обект по позиция II.
 
17.12.2014г.
ПРОТОКОЛ № РД-18-183/17.12.2014г. относно проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Охрана на обекти на недвижими имоти и движимо имущество в управление на Областния управител на Кюстендилска област, обособена в 2 позиции ”

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9036976 от 03.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на обекти на недвижими имоти и движимо имущество в управление на Областния управител на Кюстендилска област, обособена в 2 позиции ”