Община Дупница


Историческа справка


В град Дупница и околностите са разкрити следи от  човешко присъствие още от времето на късната каменна епоха и античността.В резултат на археологически проучвания през 1993–1995г. в местността на Кулата – хълма в североизточната част на града, са разкрити основи на крепост, съществувала през ІV –Vв. За първи път името Дупница се появява в османски регистър от третата четвърт на ХV в.По-късно описание на града и населението се среща в записки на пътешествениците: рицаря Арнолд фон Харф (1499г.), Евлия Челеби (ХVІІІ в.) и Ами Буе (ХІХв.).
Началото на индустриализацията в града е поставено през 60-70-те години на ХІХ век, когато започват работа три предприятия от манифактурен тип - абаджийско, дървообработващо и за рязан тютюн. Градът започва да се оформя като един от големите тютюно-производителни центрове на ХХ век.

Географско положение и природни ресурси

 


Община Дупница е разположена в югозападната част на България, по долината на р.Струма.Тук се пресичат пътищата от Солун за София и от Адриатика за  Истанбул.
Свали по-голяма карта

 

Територията на Община Дупница е 359 км² или 0.32 % от територията на Република България.Средната надморска височина  е  946.3 м.На изток Община Дупница граничи с Общините Сапарева баня и Самоков, на запад  с Община Бобов дол , на север с Община Радомир и на юг с Общините Рила и Бобошево.

 

Релеф

Цялата Община има планински и полупланински релеф.На югоизток се издига северозападния дял на Рила планина, на североизтон- Верила планина и на запад – Коневската планина.В зависимост от релефа ниската част на покрайнината се разделя на три части :

  • Горно Дупнишко поле- обхваща североизточната част на Общината.
  • Разметаница - западната част на Общината, оградена с Конявска и Поглед планина.Долно Дупнишко поле- заема югозападната част на
  • Общината, която се разширява по р.Струма и долините и притоци на р.Джерман и Рилска река.

 

 

Климат

 Климатът на Община Дупница е умерено-континентален с известно средиземноморско влияние, което навлиза по долината на р.Струма, посредством  р.Джерман.Средната годишна температура е 10.6° С. Най–топлият месец е юли, а най-студения – януари.Максималната  температура е 39.8°С , а минималната 26.7° С и средната годишна температура за района 12° С , която се дължи на почти постоянния отточен вятър по долината на р.Джерман .

              
Води

Община Дупница разполага с разнообразни водни ресурси. Първостепенно значение имат повърхностните води.Най – голямата река , която протича през Дупнишката котловина е р.Струма. За водния баланс от значение са и реките Джерман , Бистрица, Отовица, Джубрена, Тополница и Горица.

Питейно – битовото водоснабдяване се подпомага от язовир “Дяково”.
Подземното водно богатство на Община Дупница се формира от няколко минерални извори в гр.Дупница, с.Крайни дол и с.Палатово. До момента ,обаче , те не са изследвани , не са доказани техните качества и реално  не се експлоатират.

Полезни изкопаеми

Община Дупница е бедна на минерални суровини.В ограничени количества са застъпени : пясъци и чакъли за бетон (с.Крайници), глини за тухли (с.Яхиново) и долмити, като огнеупорна суровина (с.Делян).

Почвена покривка

Разнообразният релеф, климат, растителност, почвообразуваща скала и други  условия обуславят наличието на разнородна почвена покривка на територията на Общината. Почвите, които имат значение за агротехнически и мелиоративни мероприятия са : алувиално – ливадни , канелени горски и кафяви горски.

Растителен , животински свят и защитени природни територии

На територията на Община Дупница попадат част от Национален парк “Рила”. Най- близко разположеният резерват до гр.Дупница е “Скакавица” (в землището на гр.Сапарева баня), отличаващ се с вековен беломуров горски масив.
22 % от територията на Община Дупница за заети от гори.Срещат се гори от мъждрян, примесени на места от габър и мезофитни тревни формации (ливади), смесени гори от мизийски бук , габър, липа и бял бор.
Храстовите ценози са представени от обикновена шипка, глог, дрян, леска, смрадлика, ракита, калина и др. , а тревистите - от бял равнец, пелин, зайча сянка, паричка,  змийско  мляко,  очанка, ягода,еньовче, тинтява, здравец и други.
Фауната се характеризира с представители на видовете влечуги, птици, земноводни и бозайници, характерни за умерено-континенталния климатичен пояс.
  

Демографска характеристикаОсвен факторите на природният комплекс върху социално- икономическото развитие на Община Дупница влияят демографския и трудовия потенциал. Населението е съществено обстоятелство за усъвършенстване и териториално разположение на производителни-
те сили.
Към месец февруари, 2004 година, постоянното население , с вярна адресна регистрация в Община Дупница е 54 198 души. В общия брой на населението, жените имат малък превес – 27 571 жени срещу 26 627 мъже, или в съотношение  51 % : 49 % .

Организационна структура на общинската икономикаПрез последните години на територията на Община Дупница се утвърдиха редица малки и средни фирми, основани главно върху частна собственост , които осъществяват дейност преди всичко в сферата на услугите и леките производства.
Характерно за местната икономика , е че не се наблюдават процеси на масови ликвидации и закриване на фирми, напротив в четиригодишния период на анализа е налице увеличение в дела на ново регистрираните еднолични предприятия с 192 броя средно -годишно, а при дружествата с ограничена отговорност средно с 32 броя на година. Този факт е показателен, че Община Дупница има благоприятен бизнес климат и условия за разгръщане на свободна стопанска инициатива.

Промишленост


Фармацевтична промишленост 

  • “Балканфарма - Дупница” – специализирана в производството на лекарствени форми,медикаменти и ветеринарни препарати;
  • "Фарма” АД – произвежда медикаменти и козметични средства ;
  • ЕТ”Рени- Б.Васев” – производство и търговия с лекарства.


Машиностроене и металообработване 

Развитието на тези отрасли на общинското стопанство са важни по отношение НТП и производствената инфраструктура. Машинни елементи и възли и инструменти се произвеждат във фирмите: “Инструментал - ООД”;“Метел-ООД”;”ЗИО - ООД”;”16 партизани” ООД;”Металснаб - холдинг” ЕАД.”Асансьорна техника - ООД” е специализирана в производствата на асансьори и асансьорна техника. “Авторемонт” АД е ангажиран в ремонта на автобуси и товарни автомобили, а “Минстрой Металик Мер ”АД – с реализирането на съоръжения за минната промишленост.Мощностите на тези стопански субекти са слабо натоварени и е необходим по-бърз процес на преструк -туриране, съобразно новите пазарни изисквания.
       
Електропромишленост

  • електропренос и електроразпределение – представено от “Електроразпределение ”ЕАД ;
  • производство на електроуреди,електроинсталации и електронни компоненти – “Енерго –сервиз инжинеринг”ООД  ,“Специалремонт” ЕООД.

              
Шевна промишленост: това е традиционен поминък, главно поради наличието на квалифицирана  работна сила(разполагаме с средно учебно заведение за подготовка на кадри за шевна и обувна промишленост).Представители на шивашката и обувната промишленост са фирмите: “Марена”;”Мастра”; ЕТ“Никсар – Н.Ганчев”; ЕТ”ПламенРайнов”;”Мистрал Пас”;”Еврошуз”; ”Гарант”;ЕТ”Иван Стоянов”;ТПК”Тих труд”;”Специалремонт” ЕООД; ”Модена“ООД;  ТПК”Солидарност” и други.
              
Дърводобив,лесовъдство,дървопреработване и мебелна промишленост : 3,1% е относителния дял на дърводобивната и мебелната промишленост  е пряко обвързана с естествената близост на локация до Рила планина.Преработването на дървесината на дограми, шперплат, фурнир, мебели и други се осъществява във фирмите : “Вели лак ”;”Леско прима”; ЕТ”Бор – В.Блатски”; ”Галилея”ООД; ”Рилалес”ЕАД. Лесовъдството се осъществява от Държавно лесничейство.
              
Полиграфическа промишленост : представена в лицето на Държавна печатница, ЕТ”Стрелец – Е.Ковачки” и ТПК”Тих труд”.

Строителство

Промишлено и жилищно строителство: в общинската икономика облика на подотрасъла дават фирмите : “Астрой Глобал Комерс” ООД, ЕТ”Васко Благоев”, ЕТ”Георги Каримов”, ”Дартрейд
АД ,ЕТ”Техномакс – П.Райнова”,ЕТ”Стройматетис – Ив.Кьосев” и други.
              
Пътно строителство, поддържане на пътищата: в строителството на пътни съоръжения – мостове, пътища, надлези и  други са специализирани фирмите “Автомагистрали Хемус “АД, Районна пътна служба и други.

Водоснабдяване и канализация – строителство , ремонт : специализирани в хидротехническото строителство и ремонти са дружествата :”ВиК”ООД, “Хидрострой – Рилци АД” , “Напоителни системи” ЕАД , “Екоинжинеринг” ООД и други.

Производство на тухли и строителни материали : ЕТ ”ИКО” – производство на строителни конструкции, “Рапид” ООД – тухли и керамични изделия за строителството.Наличието на пясъци, чакъли,глини и долмити са основа за развитието на производства за строителни материали – тухли се произвеждат в с. Яхиново, инертни материали – в Пресевна инсталация.
              
Производство на стомано – бетонови конструкции:  ЕТ”Универсалпроект – Ц.Цеков” произвежда бетонови изделия, тротоарни плочи,бордюри, паркинг – елементи , павета и други. 

Селско стопанство

Стопанисваната земя в района на Община Дупница възлиза на 197 246 дка в т.ч. 130 142 дка обработваема и 67 104 дка мери и пасища.Използваемостта на земята на този етап е около 45 –50 %, като основни причини за този нисък процент са липса на пазари за селскостопанска продукция , непълноценното възстановяване на земеделските земи на бившите им собственици и обезлюдяването на селата.Транспортна инфраструктура


Територията на Община Дупница се обслужва преимуществено от автомобилен и железопътен транспорт. Чрез него се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места. През локацията преминават автомагистрала Е-79 София – Кулата –Солун и електрифицираната ж.п. линия София – Кулата.

В териториалните граници на Община Дупница се намират редица паметници на културата , чието ситуиране формира историческото развитие на локацията. Паметниците на културата в Община Дупница са комуникационно достъпни и са включени в  Концепцията за устойчиво развитие на културния туризъм в Област Кюстендил. Необходима е актуализация на списъка с културните паметници в локацията и усъвършенстване на   транспортната  мрежа, с оглед включване на тези обекти в трансграничните  културни маршрути.


К О Н Т А К Т И

Община Дупница

Адрес:

п.к. 2600

гр. Дупница

пл. Свобода No.1

Ел. поща: 

Телефон: 0701/ 59220

Факс: 0701/ 59257

Община Кюстендил

 
   Община Кюстендил
 
 
Географско разположение,  водно богатство, туристически и  природни ресурси 

Град Кюстендил се намира в най-западните покрайнини на България, само на 27 км по въздушна линия от точката, където се събират трите граници – българо-македонската, българо-сръбската и сръбско-македонската.
Разположен е в най-южната част на плодородната Кюстендилска котловина, на 527 м над морското равнище, на площ от 959,4 кв. км, по двата бряга на река Банщица, опирайки в най-северните склонове на граничната с Македония планина Осогово. От север котловината се огражда от планинските вериги на Краище, от юг – от стръмните склонове на Осогово, на запад е планината Лисец, а от североизток я огражда Конявската планина. Река Струма пресича равнината от север към юг, оформила в двете посоки Земенския и Скринския пролом.
Кюстендил е исторически обособен важен комуникационен възел. Той е разположен на първокласен път № 6 /Е870/ и на 22 км от ГКПП Гюешево. Първокласният път № 6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир – София – Подбалкана – Бургас е главната пътническа артерия и връзка на столицата със съседна Македония през Куманово и Скопие. От града на югоизток започва второкласен път № 62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков, а на северозапад – третокласният № 601 – Кюстендил – Драговищица – Долно Уйно – ГКПП Олтоманци. Отстои на 86 км югозападно от София и на 90 минути път с кола до летището. Намира се на  70 км северозападно от Благоевград, на 40 км западно от Дупница, на 23 км западно от Република Македония и на 30 км от границата с Република Сърбия.
 
Преходното географско положение и релефът създават разнообразие в проявата на климатичните елементи (температура на въздуха, валежи, ветрове и др.) в Кюстендил. 
Според климатичната подялба на страната, на територията на Кюстендилска община се формират три типа климат – умереноконтинентален, преходноконтинентален и планински.
Средногодишната температура е 10,3°С. Температурният режим се характеризира с някои особености. Зимно време се наблюдават денонощни температурни инверсии, а през лятото в резултат на прегряване на атмосферния въздух максималните дневни температури се покачват до 35-37°С. През зимните и пролетните месеци в града се появява топлият и поривист вятър “фьон”, който предизвиква рязко затопляне на времето. Валежите в Кюстендил не са обилни – средногодишното им количество възлиза на 589 мм с максимум през май – юни, минимум – през август и вторичен минимум – през ноември и декември. Възможни са слани от края на септември до края на  април, дори до първото десетдневие на месец май. 
 Водното богатство на Кюстендилска община е представено от подпочвени, речни, язовирни и минерални води.
Най-голямо значение за водния баланс имат речните води. През града протичат две реки – Банщица и Колушка, през територията на общината – Струма, Соволска Бистрица, Драговищица и Новоселска /Слокошка река/.
Цялата територия на общината се отводнява от р. Струма и нейните притоци. Струма е една от най-големите български реки – тя е четвърта по дължина и втора по водоносност и площ на водосборния басейн. Реката навлиза в Кюстендилската котловина през Земенския пролом, пресича я от северозапад на югоизток, протича през Скринския пролом и след вливането в нея на р. Джерман и р. Рилска напуска територията на областта при Кочериновския праг. По-големите притоци на Струма водят началото си от едни от най-водоносните планини в България – Рила и Осогово. В Кюстендилска котловина по-добре развити са десните притоци на Струма –Драговищица, Бистрица, Новоселска и Елешница.
 Флората включва над 1200 вида – 1/3 от всички видове в България. В планина Осогово растат 1128 вида, от които 35 дървесни, 47 храстови, 715 многогодишни тревисти и 331 едногодишни растения. Голяма част от тях са лечебни, с ценни стопански и декоративни качества. 
Представители на птиците, вписани в Червената книга са скалният орел, гарванът гробар, черният кълвач, гълъбът хралупар и синята гарга. Сред защитените насекоми са планинската розалия, бръмбарът носорог, еленовият рогач и червеният Аполон (пеперуда). 
 
Защитени територии

В Кюстендилска област се намират следните защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии:
 Резерват “Църна река”, землище на с. Сажденик, община Кюстендил
 
Защитени местности:
    - “Вековна букова гора” – с. Граница, община Кюстендил
Природни забележителности:
    - “Група дървета секвоя”, с. Богослов, община Кюстендил
    - “Корията”, с. Добри дол, община Трекляно
    -  Водопад “Скакавица”, землище на с. Полска скакавица, община Кюстендил
    - “Земенски скали”, землище на с. Полска скакавица, община Кюстендил
    - Каньон Шегава – природна забележителност“Шегава-каньонът на пресъхващата река”/
 
 
Различни легенди, оброчни плочи, паметници и други говорят, че минералната вода е бликала тук свободно на повърхността на земята преди повече от 25 века, което е причината за раждането на поселищен живот на територията на града и гаранцията за неговия просперитет и бъдеще.
 
 С документ на Министерството на здравеопазването от 8 март 1994 г.  град Кюстендил е определен като спа курорт с национално значение.Минералната вода е с доказани лечебни свойства за лечение на гинекологични заболявания, мъжки и женски стерилитет; заболявания на  опорно-двигателния апарат от възпалително, дегенеративно и травмено естество; заболявания на централната и периферна нервна система; кожни заболявания (псориазис, екземи), състояния след термична травма; заболявания на мъжката полова система; професионални заболявания 
“Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД – филиал Кюстендил е наследник и продължител на богатите традиции в лечението и рахабилитацията на някогашния санаторно – курортен комплекс. 
 
 В лечебен профилактично възстановителен център на “БДЖ” ЕАД поделение за товарни превози – София се извършват  медицински прегледи, балнеологични и физиотерапевтични процедури при заболявания на опорнодвигателния апарат и периферната нервна система, гинекологични заболявания, състояния след фрактури на костите, интоксикации с тежки метали и др. 
“Стримон Спа Клуб” е петзвезден хотел в реновирана, новообзаведена, уникална сграда от средата на миналия век.  И тук минералната вода, използвана в комбинация от лечебни и възстановяващи здравето процедури, програми за релаксация, подмладяване и разкрасяване, изключително ефикасна при лечение на мъжки и женски стерилитет, нарушения в опорно-двигателната система, травма-ортопедични и неврологични заболявания. Осигуряват се СПА услуги с високо качество.
„Дервиш баня” е най-старата турска баня. Построена е  през 1566 г. До нея  има чешма, от която тече минерална вода.
„Алай баня” е една от старите турски бани, разрушена след Освобождението. Възстановена е през 1912-1914 г., с външна чешма с минерална вода.
 Централната баня „Чифте” в гр. Кюстендил е наследила и утвърдила традицията на мястото на най-голямата антична баня – пауталийските терми, със смесени функции –хигиенна и лечебно-възстановителна.
 Кюстендил и региона притежават изключително богато културно-историческо наследство с най-широк спектър от историческа периодика и много високи стойности като качествена характеристика. Архитектурно-археологическият резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил” и многобройните, единични паметници на културата от Възраждането обогатяват съкровищницата на културно-историческото наследство. Културно-туристическите маршрути “Кюстендилски регион – средище на древни култури” и “Кюстендилският край – люлка на християнската традиция” обхващат паметници на културата с изключително висока научно-историческа и архитектурно художествена стойност от всички културно-исторически периоди в хронологичен интервал от VII хилядолетие пр. Хр. – XIX в. 
 Факт е, че Кюстендилска община разполага с разнообразен природно-ресурсен потенциал, който позволява развитието на различни видове туризъм (балнео, СПА и уелнес, планински, еко, познавателен, ски, селски туризъм и др.) и дава възможност за реализирането на допълнителни доходи за нейните жители. Благоприятно е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство в района на Кюстендил.
 
Водоснабдяване:

 Всички 72 населени места в община Кюстендил са водоснабдени. Делът на водоснабденото население е 99 %. В община Кюстендил има проблеми с водоснабдяването на селата – недостатъчни и в недобро състояние са водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване.
Транспортна инфраструктура:
Четири са основните пътни артерии, които водят към административния център на общината – град Кюстендил. На влизане в България от Република Македония по шосе Е 871, Скопие-София, се преминава границата в местността Деве Баир на граничния пункт при село Гюешево. На влизане от Сърбия се преминава през граничния пункт Олтоманци. Най-прякото шосе между София и Кюстендил е Е 871. Разстоянието до столицата, където са най-близките международно летище и международна жп гара е само 87 км.
На част от селищата на общината не са изградени обходни пътища, а пътищата от републиканската пътна мрежа преминават направо през тях. Кюстендил има изграден околовръстен път, който намалява потока на МПС през града. Това показва, че за голяма част от селищата основен източник на вредни вещества в атмосферния въздух са именно МПС. 
През града минават трансевропейски транспортни коридори Е 4 и Е 8. Железопътна линия свързва град Кюстендил и град София. Разстоянието е 103 км, а пътят се вие покрай река Струма през приказния Земенски пролом. Редовни автобусни линии свързват Кюстендил с Радомир, Перник, София, Благоевград и Пловдив. 
 
Паркиране:

Списък на улици, площади и паркинги, общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране:
 1. Паркинг на ул. “Яворов“ от ул. “Демокрация“  до ул.  “Кирил Цонев“  – 26 места.
 2. Паркинг от пресечката  на ул. “Райна Цанева“  до пресечката с ул. “Хр. Смирненски“– 20 места
 3. Паркинг при магазин  Европа  – 45 места
 4. Паркинг на ул. “Райна Цанева“  – 34места 
 5. Паркинг при площадката зад поликлиниката при аптека “Захариева”  – 10 места
 6. Паркинг на ул. “Цар Освободител“ от сградата на “Велбъждгаз”АД до пресечката с  ул.”Цар Асен” – 26 места
 7. Паркинг ул.“Цар Освободител” от ул. „Любен Каравелов”  до ул. „Пауталия”  – 22 места  
  
Неплатени паркинги:

 1. Паркинг зад сградата на Общинска администрация – служебен.
2. Паркинг зад  Областна администрация.
3. Паркинг зад читалище „Братство”. 
4. Паркинг на ул. “Неофит Рилски“ /от пресечка на ул. “Гороцветна“ до БТК/.
5. Паркинг при Дервиш баня.    
 
Земеделие:

 Община Кюстендил разполага със земеделски земи, представляващи имоти общинска собственост, в размер на 6780.886 дка по землища, както следва:
 
Землище 
Площадка   
с.Горна Гращица2243.923   
с.Таваличево660.563   
с.Жиленци404.822   
с.Дворище140.539   
с.Лозно25.426   
с.Преколница1003.313   
с.Радловци738.347   
с.Раненци78.414   
с.Ръсово86.133   
с.Слокощица69.116   
с.Полска Скакавица164.878   
с.Скриняно12.006   
с.Жабокрът  79.698   
с.Николичевци71.267   
с.Берсин631.779   
с.Соволяно237.517   
с.Коняво117.402   
с.Ябълково15.743 
 
 Горепосочените имоти се отдават под наем и аренда, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. Площите са подходящи за отглеждане на едногодишни полски култури, трайни насаждения и за пасища.
Териториалните условия за развитие на селското стопанство са разнообразни. Кюстендилското поле попада в зона на преходно-континентален климат с известно средиземноморско влияние главно по течение на р.Струма, което създава отлични условия за развитие на овощарството. Особеностите на почвата и климата определят изключителните вкусови качества на плодовете, които се отличават с най-високо сухо съдържание и плодови аромати в сравнение с произведените плодове в Европа.
 
                                                                                                                                                                            
Социални услуги,предоставяни в община Кюстендил

·Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица  с физически увреждания , установени  с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. –Дом за възрастни с физически увреждания „Ильо Войвода”
 
·Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица  с умствена изостаналост, установени  с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.- Дом за възрастни с умствена изостаналост
 
·Дом за деца, лишени от родителска грижа „Хисарлъка” гр.Кюстендил, местност “Хисарлъка” , Капацитет – 56 места . Настаняват се деца от 3 до 7-годишна възраст, в групи за постоянна, седмична грижа и кризисен център. Отглеждане и възпитание на децата според изискванията и стандартите  на Европейския съюз. Осигуряване на възможности на всички деца за непрекъснато интелектуално, социално и личностно развитие, като се диференцира обучението, съобразно техните нужди. Разработване и утвърждаване на нови социални услуги и работа в общността
 
·Дом за медико-социални грижи за деца, гр.Кюстендил, местност “Хисарлъка”. Домът е на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването, като същевременно се предлагат и социални услуги. Полагат се грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст: на постоянна грижа. Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания „Вяра, Надежда, Любов” гр.Кюстендил, ул. “ 11-ти август” №7. Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
·с.Преколница, Капацитет- 16 места Форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Създават се условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост, осъществяват се дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. Целевата група включва пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени. 
·Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – предоставя се от външен изпълнител-Фондация „Институт за социална политика и социална работа” Гр.Кюстендил , ул”Ефрем Каранов” -36 Комплекс от социални услуги, свързани  с извършване на   социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания и със специални образователни потребности. Капацитет-30 деца.
 
 На територията на Община Кюстендилсе намират следните здравни заведения:

 ·Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Н.Василев”. Участието на Община Кюстендил в капитала е 14.28%.Намира се на пл.”17 януари”№1;
·Специализирани болници за рехабилитация”Национален коплекс”ЕАД – филиал Кюстендил,намиращ се на ул.”Цар Симеон „№20
 

К О Н Т А К Т И 

Община Кюстендил


Адрес:
п.к. 2500
гр. Кюстендил
пл. "Велбъжд" № 1

Ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон:  078/ 55 11 66, 55 10 05
Факс: 078/ 55 10 04