Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 02.03.2017 г

on .

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 02.03.2017 г. 

Протокол № РД-18-05 от 02.03.2017 г.

1. Списък на присъстващите с право на глас

2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г.

3. Годишен финансов отчет на АВиК за 2016 г.

4. Отчет за дейността на АВиК за 2016 г

5. Бюджет на АВиК за 2017 г

6. План за опазване на околната среда

6.1.Приложения към Плана за опазване на околната среда

Дата на публикуване: 20.03.2017г.

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 02.03.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on .

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 02.03.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, ведно с писмени материали към нея по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВиК. Поканата и писмените материали - отчет за дейността на АВиК за 2016 г., отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г., бюджет на АВиК за 2017 г.

Покана до членовете на АВиК

Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2016 г.

Бюджет на АВиК за 2017 г.

Отчет за дейността на АВиК за 2016 г.

Покана изх. № 08-02-26 от 30.01.2017 г.

 

Дата на публикуване: 08.02.2017г.

 

 

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 20.10.2016 г.

on .

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.10.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on .

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.10.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, ведно с писмени материали към нея по чл. 10, ал. 6 от ПОДАВиК.

Покана до членовете на АВиК

Решение ОбС - Дупница

Решение № 173/30.09.2016 г. - допълнение към Решение № 102/24.06.2016 г. на ОбС ДупницаДата на публикуване: 06.10.2016г.

 

 

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия

on .

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 20.09.2016 г.

Протокол № РД-18-30 от 20.09.2016 г., ведни със Списък на присъстващите с право на глас

Дата на публикуване: 06.10.2016г.

Още статии ...