СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността Държавна собственост

1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

формуляр 
процедура 

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

формуляр

процедура  

1971

Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

формуляр

процедура 

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

формуляр 

процедура

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

формуляр
 процедура

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 

формуляр
 процедура 
1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

формуляр

процедура

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

формуляр

  процедура  

1985

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

формуляр

процедура 

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост  формуляр
процедура
 

 

      Регионално развитие и териториално устройство 

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

формуляр 

        процедура 

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

формуляр 

 процедура  

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

формуляр 

формуляр такса 

 процедура  

1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации 

  формуляр 

формуляр такса 

 процедура 

1966 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

процедура 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр

 процедура 

формуляр такса 

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

формуляр
  процедура

формуляр такса

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж  формуляр
 процедура
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр 

 процедура 

формуляр такса 

1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект 

формуляр 

 процедура 

формуляр такса 

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

формуляр 

 процедура 

1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията  формуляр 
 процедура
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект   формуляр
 процедура
 формуляр такса
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  формуляр 
 процедура 
 формуляр такса 
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план  формуляр 
 процедура 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕД ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ, КОГАТО Е АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН, КОЙТО УЧАСТВА В КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДЕН ИМОТ ЛОТ1

  ОБРАЗЕЦ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДЕН ИМОТ

 

 
 
 
 
 

Вътрешни правила

УТВЪРЖДАВАМ: / п /

          Гергана Михайлова

           Главен секретар

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

02 Септември, 2016 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел I.

Предмет и цел


Чл. 1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Кюстендил, наричани по-нататък  правилата, уреждат:
1. Организацията на работа по приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на сигнали, предложения, заявления/искания, запитвания и жалби на гражданите и бизнеса;

2. Взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.
Чл. 2. Целта на правилата е да установят яснота и координираност в дейността на звената в администрацията при осъществяване на административното обслужване.

Раздел II.

Понятия

 

Чл. 3.(1) „Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Областна администрация Кюстендил.

(2) „Административна услуга” е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2.  издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с  извършване на друга административна услуга;

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

(3) "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

(4) "Потребител на административни услуги" е всеки гражданин или организация, които заявяват и/или ползват административни услуги, подават жалби, сигнали, предложения и др.

(5)"Запитване" е всяко искане на информация относно структурата и дейността на съответната администрация, както и информация относно компетентността на различните административни структури.

(6)"Лого на държавната администрация" е графичен знак, който символизира държавната администрация.

(7)"Слоган на държавната администрация" е послание на държавната администрация към обществеността.

 

 

Раздел III.

Принципи на административното обслужване

 

Чл. 4. (1) Областна администрация Кюстендил, наричана по-нататък администрацията,  осъществява административното обслужване при спазване на принципите за:

1. законност;
2. съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост;
3. служебно начало;
4. истинност;
5. равенство и взаимно уважение;
6. самостоятелност и безпристрастност;
7. бързина и процесуална икономия;
8. достъпност, публичност и прозрачност;
9. последователност и предвидимост;
10. отговорност и отчетност;
11. ефективност;
12. субординация и координация;
13. конфиденциалност.

(2) Административното обслужване в Областна администрация Кюстендил се осъществява на български език.

(3) При предоставянето на административни услуги Областна администрация Кюстендил прилага комплексно административно обслужване.

Чл. 5.(1) Административното обслужване в Областна администрация Кюстендил се осъществява при гарантиране на:

1.равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

3. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

4. надеждна обратна връзка;

5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

6. качество на предоставяните услуги.

(2)Областна администрация Кюстендил ежегодно изследва и оповестява чрез интернет страницата си удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

 

 

Раздел IV.

Основни задължения на служителите

 

Чл. 6.Областна администрация Кюстендил гарантира вътрешни критерии за добро административно обслужване със следните задължения на служителите:

1. да се отнасят отзивчиво и любезно към всички потребители;
2. да проявяват съчувствие, съпричастност и желание за оказване на помощ;

3. да разясняват и насърчават потребителите за използване на различни видове комуникационни канали – посещение на място, поща и електронна поща, телефон/факс, интернет и електронно подписани документи;

4. да се стремят да изграждат доверие у потребителите чрез открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация в правните рамки и по начин удовлетворяващ ги в максимална степен;

5. да защитава неприкосновеността на потребителите и да не разкриват поверителна информация за тях;

6. да проявяват инициативност по отношение усъвършенстването на процесите по административното обслужване – предложения и иницииране прилагането на нови решения;
7. да проявяват гъвкавост и адаптираност в различни ситуации;

8. да използват ясен и точен език при общуването;

9. да се стремят гражданите да получат отговор на всички интересуващи ги въпроси;
10. да се стремят към постигане на висок професионализъм в работата си;
11. да носят информационен служебен бадж, да съобщават името и длъжността си, а при телефонни обаждания – да съобщават названието на администрацията и да се представят на потребителите;

12. да бъдат отдадени на работата си и да умеят да работят под напрежение;
13. да не се хранят и да не водят лични разговори в присъствието на потребители;
14. да спазват нормативните и вътрешни стандарти на обслужване.

 

Раздел V.

Стандарти за времето за административно обслужване

 

Чл. 7.В Областна администрация Кюстендил се приемат следните стандарти по отношение на времето за административно обслужване:

1. за отговор на запитвания – 7 (седем) дни;

2. за вземане на решение по предложение – 2 (два) месеца;
3. за отговор на предложения – 7 (седем) дни от постановяване на решението;
4. за препращане на предложение и сигнал до компетентния орган – 7 (седем) дни;
5. за вземане на решение по сигнал – 2 (два) месеца;

6. за съобщаване на решение по сигнал – 7 (седем) дни от постановяването на решението;
7. време на чакане за прием и изслушване на граждани в Център за административно обслужване/Деловодство – 4(минути) минути;

8. време за отговор на телефонни обаждания на специално посочени телефони за връзка с потребители – 5 (пет) минути;

9. за разглеждане на заявления за достъп до обществена информация – 14 (четиринадесет) дни след датата на регистриране;

10. за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган - 14 (четиринадесет) дни;

11. за отговор на препоръките, предложенията и сигналите препратени за разглеждане от Омбудсмана - 14 (четиринадесет) дни.

 

Глава втора.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Раздел I.

Център за административно обслужване

 

Чл. 8.(1) Административното обслужване в Областна администрация Кюстендил се осъществява от звено Деловодство към дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в „Център за административно обслужване” (ЦАО) на областната администрация, на принципа „едно гише“, който цели:

1. да осигури тясно сътрудничество между  администрацията и потребителите на административни услуги чрез откриване на различни канали за достъп – обикновена и електронна поща, телефон, интернет, електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;

2. да улесни процеса на обмен на информация по предоставянето на административни услуги.

(2) На потребителите на административни услуги е осигурено обслужване на едно място, лесно за намиране и достъп.Центърът за административно обслужване/Деловодство се намира на адрес: п.к. 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” 44, в партера на административната сграда на Областна администрация Кюстендил.

(3) Искания/заявления, запитвания, жалби, сигнали и предложения се подават чрез ЦАО.

Чл. 9.(1) Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в глава пета, раздел I АПК.

(2) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение № 1).

(3) Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до Областна администрация Кюстендилмогат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен като технически възможен. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г.

(4) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

(5) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

2. с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя.

Чл. 10. (1) Работното време за работа с клиенти e от  09:00 часа до 17:30 часа.
1. В звеното за административно обслужване се установява непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

2. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Чл. 11.Вътрешното оформление и местоположението на ЦАО отговарят на условията за функционалност. В зоната на центъра са осигурени:

1. наименование на администрацията с лого и слоган на държавната администрация;
2. информационни табели на български и английски език;

3. други информационни материали и бланки – формуляри, заявления, искания, анкетни карти, дипляни, брошури и други.

4. приветлива и безопасна обстановка;

5. обособено място с места за сядане за попълване и преглед на документи;
6. лесен достъп за лица с увреждания, бременни жени и трудно подвижни хора;
7. свободен достъп за общуване между служители и потребители.
Чл. 12.(1) Служители от общата и специализирана дирекции на администрацията осъществяват при необходимост специализиран прием на потребителите чрез служителите от ЦАО/Деловодство.

(2) Служителите по ал.1 изготвят отговори на писма на граждани и юридически лица по въпроси с фактическа и правна сложност, съобразно своята компетентност.

 

Раздел II.

Изисквания към служителите от Центъра за административно обслужване

 

Чл. 13.Служителите от ЦАО (Център за административно обслужване)/Деловодство осъществяват качествено и ефективно обслужване чрез:

1. постоянно развитие на уменията за контактуване с потребителите;
2. непрекъснато усъвършенстване на основните компетенции за работа с граждани;

3. осъществяване на добра комуникация и съгласуваност в работата между служителите от ЦАО/Деловодство и останалите функционални звена на администрацията;

4. добро познаване на дейността на администрацията, нейната структура и на основните нормативни и вътрешноведомствени актове и документи;

5. мобилност и взаимозаменяемост с цел оптимална организация на работата в ЦАО/Деловодство и създаване на условия за непрекъсваемост на процеса на административно обслужване;

6. оперативност и деловитост;
7. умения за работа в екип;

8. периодично актуализиране на Харта на клиента на ОА Кюстендил и иницииране осъвременяването на други указателни и информационни материали;

9. инициативност за повишаване на професионалната квалификация и на уменията за работа със съвременни технологии и комуникации;

10. спазване на трудовата дисциплина, на вътрешноадминистративните актове, свързани с противопожарната безопасност и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

 

Раздел III.

Функции на Центъра за административно обслужване


Чл. 14. (1) Дейността на служителите в ЦАО се изразява във:

1. Предоставяне на информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2. Информиране и консултиране по въпроси от по-обща компетентност, когато зададеният казус не изисква намеса на служител от общата и специализирана дирекции на администрацията. Информиране относно специализиран прием, ако потребителят се интересува от това;

3. Информиране и консултиране за решаването на проблеми по компетентност от Областна администрация Кюстендил, или друга администрация, имаща отношение към проблемите;

4. Даване на насоки при попълване на място на формуляри и заявления, предоставяне на предварителна информация относно: срокове за отговор, процедурата, когато е необходимо да се изиска отговор или проверка и от друга административна структура;

5. Регистриране в деловодно-информационната система на входящи и изходящи документи, подадени на място – извършване на проверка за попълнени данни, или ако е необходима допълнителна информация от клиента за придружаващи документи или приложения;

6. Предоставяне на клиента на входящия номер на преписката – с дата на завеждане и информиране за сроковете за изпълнение;

7. Приемане и регистриране на заявления за достъп до обществена информация, съгласно изискванията на ЗДОИ и вътрешните правила на администрацията за изпълнение на ЗДОИ;

8. Приемане и регистриране на жалби срещу лошо администриране и сигнали за корупционни действия;

9. Извършване на проверкана пълнотата на документацията за всяка административна услуга;

10. Извършване на проверка относно движение на преписки, в резултат на запитване по телефона или след посещение на място от потребител;

11. Предоставяне на исканите документи;

12. Актуализиране на информацията за потребителите в зоната на ЦАО;
13. Създаване на условия посетителите да се чувстват удобно и да бъдат доволни от обслужването в администрацията.

(2) При необходимост от компетентна информация служителите от ЦАО се свързват със или извикват конкретен експерт от администрацията.

(3) При агресивно поведение от страна на клиентите, заплашващо сигурността на служителите, се сигнализират охранителните органи.

Чл. 15.Дейността на служителите от общата и специализирана дирекции в Областна администрация Кюстендил се изразява в:

1. Консултиране по поставени от потребителите конкретни казуси и предлагане на варианти за решаването им по най-ефикасен начин;

2. Осигуряване на достъп за служителите от ЦАО до информация свързана с предоставяните услуги.

 

Раздел IV.
Взаимодействие между служителите от ЦАО и дирекциите


Чл. 16. За постигане на добра координация и взаимодействие, служителите от ЦАО и дирекциите на администрацията:

1. Периодично организират работни срещи за обсъждане на проблеми и предложения за организация на работния процес;

2. Периодично обменят опит и информация;

3. Идентифицират проблеми при взаимодействието и предлагат решения за тяхното преодоляване чрез анализи на постъпилите по различните комуникационни канали предложения на потребителите и изследване на тяхната удовлетвореност;
4. Предлагат актуализиране на вътрешни ведомствени актове, регламентиращи взаимодействието между структурните звена в администрацията, и други институции имащи отношение към дейностите;

5. Служителите от ЦАО могат да изискват незабавно предоставяне на информация и/или документи от другите звена в Областна администрация, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на място.

 

Раздел V.

Мерки за осигуряване на дейността на Центъра за административно обслужване


Чл. 17. Подборът на персонала за работа в ЦАО/Деловодство се съобразява с изискванията за ефективна комуникация с потребители.

Чл. 18.Специализирано обучение на персонала се организира от Главният секретар на администрацията и е насочен към развитие на:

1. Умения за работа с внедрената в администрацията информационно-деловодна система и отделните и решения, както и внедряването на нови модули към нея;
2. Административно обслужване на „едно гише” – принципи, методи, решения, добри практики;
3. Актуални знания за нормативните актове в областта на административното обслужване;
4. Познания в областта на комуникационните и информационни технологии;

5. Умения за работа с хора с увреждания.

Чл. 19.Прилагат се механизми за стимулиране, обучение и кариерно развитие на служителите от ЦАО съобразно действащите външни и вътрешни правила.
Чл. 20. За служителите от ЦАО се осигурява нормативно определена дневна почивка при гъвкав режим на работа в рамките на работния ден.

Чл. 21. За служителите в ЦАО се осигуряват хардуер, софтуер, оборудване и консумативи, гарантиращи съвременни и безопасни условия на труд.
Чл. 22. Служителите от ЦАО проучват и внедряват добри практики от други администрации, постигнали високи резултати по отношение на гъвкавост, ефективност, икономичност и ефикасност на системата на административно обслужване.

 

Раздел VI.

Служебно начало.

 

Чл. 23.Областна администрация Кюстендилслужебно осигурявавсички издавани от администрациятадокументи, необходими за предоставяна от неяадминистративна услуга..

Чл. 24.Областна администрация Кюстендилосигурявапо служебен път документи, необходими на потребителя на административна услуга от други администрации, освен в случаите на обективна невъзможност.

Чл. 25.При предвидените в закона случаи, Областна администрация Кюстендилслужебно събира информация, документи и данни от други администрации.

 

Раздел VI"а".
Взаимодействие между административните органи при комплексно административно обслужване

                                                                  

Чл. 25а.Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено вОбластна администрация Кюстендил, когато е компетентния орган, както и когато е административен орган, който участва в него.

Чл. 25б.(1) Подаването на заявление за комплексно административно обслужване до  Областна администрация Кюстендил, когато е компетентния орган, се извършва по реда на АПК.

(2) Областна администрация  Кюстендил, в качеството си на компетентен орган:

1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при нея, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство;

2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на заявителя;

3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 АПК;

4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което изпраща на заявителя по начина съгласночл. 9, ал. 4.

5. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни.

(3) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Чл. 25в. (1) Заявяването на услугата пред Областна администрация Кюстендил, когато е административен орган, който участва в комплексното административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец (приложение № 2).

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща на Областна администрация Кюстендил съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

(4) В настоящото производство Областна администрация Кюстендил не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.

Чл. 25г. Областна администрация Кюстендил, в качеството си на участваща в административното обслужване:

1. образува производството, като проверява наличието на приложениятапо чл. 26в, ал. 3;

2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;

3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт; пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на Областна администрация Кюстендил.

 

Раздел VII.

Информация за услугите

 

Чл. 26.(1) Областна администрация Кюстендил извършва административни услуги в съответствие с Регистъра на услугите, находящ се в Административния регистър и в съответствие с дейностите и функциите на областна администрация, регламентирани в нормативните актове.

(2) Административните услуги, предоставяни от Областна администрация Кюстендил, са вписани в Административния регистър, раздел „Административни услуги и режими” и са посочени в „Списък на административните услуги“, публикуван на интернет страницата на администрацията.

Чл. 27.(1) Дирекциите осигуряват информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от тях.

(2) Информацията за административното обслужване следва да бъде:
1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.

Чл. 28.Информация за предоставяните от Областна администрация Кюстендил услуги може да бъде получена от:

1. ЦАО/Деловодство (партер на административна сграда на Областна администрация Кюстендил, 2500, гр. Кюстендил, ул.”Демокрация” №44);
2. Интернет адрес: www.kn.government.bg  

Чл. 29.(1) Информацията за административното обслужване се актуализира в седем дневен срок от влизането в сила на промените в нормативните актове;

(2) актуализацията се извършва едновременно във всички информационни средства;
(3) наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие с Регистъра на услугите.

(4) организацията по актуализацията и подготовката на информацията е задължение на директорите на съответните дирекции.

Чл. 30. Областна администрация Кюстендил съдейства на потребителите на услуги, като:

1. осигурява общодостъпна, точна, систематизирана и разбираема информация за компетентността на администрацията;

2. предоставя информация за сроковете, приложими в производството, и за дължимите такси.

 

Раздел VIII.

Правила за използване на логото и слогана на държавната администрация

 

Чл. 31.Логото и слоганът на държавната администрация се използват от Областна администрация Кюстендили се поставятна:

1. отличителните знаци на служителите;

2. указателните табели на входовете на сградите;

3. неофициалната кореспонденция, поздравителните адреси и др.;

4. папките, рекламните и протоколните материали;

5. интернет страниците на съответните администрации;

6. кутиите за мнения и коментари;

7. всички информационни материали, свързани с хартите на клиента.

 

Глава трета.

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 32. (1)Областна администрация Кюстендил отчита състоянието на административното обслужване веднъж годишно чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа Административния регистър.

 (2) Областният управител определя със заповед отговорните служители, които подават и обобщават информацията, попълват и публикуват данните в ИИСДА.

(3) Служителите по ал. 2отговарят за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за попълване на отчетите в ИИСДА.

(4) Задълженията за попълване и публикуване на данните в ИИСДА се включват в длъжностните характеристики и в работните планове на съответните служители. Резултатите от изпълнението се отчитат при определяне на годишната оценка.

 

Глава четвърта.
МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 33. (1) Областна администрация Кюстендил създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите, а именно:

1. пощенска кутия за подаване на сигнали, предложения, жалби и анкетни карти за измерване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в Областна администрация Кюстендил;

2. пощенска кутия за сигнали срещу корупция, намираща се във фоайето на административната сграда;

3. анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите, качена на интернет страницата на Областна администрация Кюстендил.

(2) Определени със заповед на Областен управител служители на Областна администрация Кюстендил, периодично проверяват кутията за постъпили сигнали, предложения, жалби и анкетни карти и ги регистрират по общия ред, съгласно Инструкцията за информационно-деловодната дейност и работата с документите в Областна администрация Кюстендил.

(3) Постъпилите в деловодството сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване се докладват на Областния управител и се разглеждат от назначена със заповед на Областния управител комисия.
(4) В резултат на получената и анализирана информация  от всички канали за обратна връзка се предприемат действия за подобряване на административното обслужване.
(5) Резултатите от анализираната информация, както и предприетите мерки се обсъждат и оповестяват пред обществеността.

 

Глава пета.
                    ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

 

Чл. 34.Контролната дейност във връзка с извършването на административните услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.

Чл. 35.(1) Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на следните нива:

1. Областен управител;

2. Заместник-областен управител;

3. Главен секретар;

4. Директори на дирекции.

(2) Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически или юридически лица, посредством справка за движението на преписката им в съответната дирекция, чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.

Чл. 36.(1) Сроковете за изпълнение се определят в самия документ, с резолюция или произтичат от нормативен акт или вътрешни правила.

(2) Когато с нормативен документ или с резолюция не е определен срок за изпълнение, задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното възлагане.
(3) Срокът за извършване на административната услуга на граждани е съобразно Административно процесуалния кодекс (АПК), освен ако в нормативен акт не е установен друг срок.

(4) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да го удължи.
Чл. 37. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за архивиране са съгласно настоящите правила и Инструкцията за информационно-деловодната дейност и работата с документите в Областна администрация Кюстендил.

 

Заключителни разпоредби


§ 1. Ръководителите и служителите в областна администрация Кюстендил са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила.

§ 2.Контролът по спазване на клаузите във вътрешните правила за административно обслужване се осъществява от Главния секретар.

§ 3.Настоящите правила се утвърждават от главния секретар, на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административно обслужване във връзка с чл. 5а от Закона за администрацията.

§ 4.Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и се обявяват по реда на чл. 28, ал.2 от АПК.

 

 

 

 

 

 

Харта на клиента


ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ


 2014 г.
гр. Кюстендил 

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Областна администрация - Кюстендил. Този документ не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява областният управител, видовете услуги, които се извършват от Областна администрация – Кюстендил, да им разясни основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване.
За осъществяване на тези цели ние разчитаме на Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка. 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Областният управител е орган на изпълнителната власт в област Кюстендил. Той осъществява държавното управление в областта и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. В тази дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и областна администрация. 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ


Областният управител:
- провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
- осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
- осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
- отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
- упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
- упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
- може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
- осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
- осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
- координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
- координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
- провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
- ръководи областния съвет за развитие;
- организира разработването на областната стратегия за развитие;
- внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
- ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
- отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
- осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
- ръководи областния съвет по сигурност;
- осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
- (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
- организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
- изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
- утвърждава областните транспортни схеми;
- осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
- утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
- отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
- издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
- осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
- командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
- командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
- утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
- утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
- осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
- осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
- създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
- При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.
- Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия. 

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрации, които се ръководят от Заместник областен управител, Главен секретар и Директори на дирекции. 

    Органограма на структурата на Областна администрация - Кюстендил
 

Нашите отговорности към Вас

- Ние ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и отзивчиви;
- Щ е се отнасяме с нужното внимание, като Ви предоставяме услугите, от които се нуждаете;
- Ще се държим професионално;
- Ще поемаме отговорност, когато Ви обслужваме, като се грижим да правим всичко, което е необходимо;
- Ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни;
- Ще се стараем местата където предлагаме услуги и информация да са удобни, достъпни и приятни;
- Ще следим тези места да са безопасни за клиентите и служителите.

Вашите отговорности към нас

- Отнасяйте се към служителите с уважение;
- Бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
- Посещавайте ни в рамките на работното време;
- Идвайте навреме на предварително уговорените срещи;
- Подавайте пълна, точна и навременна информация, когато подавате Вашите зявления/искания и сигнали. Това ще спомогне за по-качествено изпълнение на нашите задължения;
- Съдействайте за получаване на допълнителна информация, когато това е необходимо за да Ви бъде предоставена исканата услуга;
- Уведомявайте ни за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате документи. 

 Вие имате право да отправяте искания, молби или жалби до Областна администрация – Кюстендил

- Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до официална и служебна информация, създавана и съхранявана в Областна администрация – Кюстендил. За целта трябва да подадете заявление, съдържащо данните по чл.24, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, което можете да получите в деловодството на администрацията (партер в административна сграда), или да изтеглите от интернет страницата ни  www.kn.government.bg .
- До Областния управител можете да подавате молби и заявления за административните услуги, осъществявани в Областна администрация – Кюстендил, като информация за видовете услуги, срокове за изпълнението им, дължими такси и др. може да получите в деловодство или на интернет страницата на областна администрация.
- До Областния управител можете да подавате жалби срещу актове и действия на кметове на общини, срещу решения на общински съвети, както и сигнали и предложения относно дейността на териториалните административни структури.  

Вариантите на отговор, който можете да очаквате от нас са следните:

- Писмо, с което Ви уведомяваме за предприетите мерки за разрешаване на Вашия проблем. В горната част на писмото има отбелязан входящ номер, под който е постъпило Вашето искане, чрез този номер лесно и бързо в деловодния ни отдел могат да направят справка за движението на преписката Ви.

- Писмо, с което Ви уведомяваме, че исканата административна услуга или съдействие е извън правомощията на Областен управител. Със същото писмо ще бъдете уведомени, че жалбата Ви е препратена (при възможност) до компетентния да я разгледа орган. Това ви спестява ангажимента да отправите повторно същото искане.

- Може да получите съобщение, че исканият от Вас документ или удостоверение  е изготвено, времето и място за получаването му. Не забравяйте винаги да носите със себе си документ за самоличност!

- Най-често Областният управител изпълнява своите правомощия като издава заповед. Когато в  заповедта се удостоверяват факти с правно значение, създават се права и задължения или се засягат права или законни интереси на граждани или организации - те се наричат индивидуални административни актове (ИАА). Изричните откази на Областен управител също са ИАА. Именно тези актове (ИАА) подлежат най-често на обжалване, като реда и сроковете за това ще бъдат подробно разгледани по-долу.

- Ако в предвидения в закона срок (от 3 дни до 1 месец, в зависимост от искането и обема информация) не получите никакъв отговор от Областна администрация – Кюстендил попадате в хипотезата на т. н. “мълчалив отказ”. Това е хипотеза, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ.

Срокове за отговор и съобщаване
  •     веднага – при възможност;
  •     не по-късно от 3 работни дни – по искане за извършване на административна услуга, когато се оформят писмено;
  •     7 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт;
  •     14 дни – при искане за достъп до обществена информация;
  •     до 1 месец – извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;
  •     специфични срокове, посочени изрично в специален закон;

Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка. Когато адрес не е посочен, съобщениeто се поставя на информационното табло на Областна администрация – Кюстендил.

Обжалване на административните актове

Актовете издадени от Областен управител могат да бъдат обжалвани пред Административен съд по реда на АПК, съществуват и изключения, изрично предвидени в закон. В съдържанието на всеки акт е посочено пред кой съд и в какъв срок той може да бъде обжалван. Обхватът на съдебното оспорване е ограничен – то е само относно съответствието на акта със закона.
Има и заповеди на Областен управител, които не подлежат на обжалване – това са вътрешно-служебните актове.
 
Как се обжалва един административен акт

1. В 14 дневен срок след съобщаването за изготвен административен акт или след изтичане на едномесечен срок, в който е следвало да Ви се отговори можете да подадете писмена жалба до ВАС. Жалбата се подава чрез Областен управител, което означава, че можете да я подадете на същото място, на което сте подали и искането си.
2. В 3 дневен срок Областният управител е длъжен да комплектова и изпрати до ВАС Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.
3. След насрочване на делото съдът ще Ви уведоми чрез призовка за започване на производството.
 

Омбудсманът - една допълнителна защита

  От 2004 г. започна работа Омбудсманът. Той е независим орган към когото можете да се обърнете, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават Вашите права и свободи. Омбудсманът приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавни и общински органи и техните администрации, прави проверки по постъпилите жалби и сигнали. Жалбите или сигналите, които можете да подадете, могат да са в писмена или устна форма, подадени лично, по пощата или чрез друго традиционно средство за съобщение. На такава жалба следва да ви бъде отговорено писмено в 1 – месечен срок, ако случаят изисква по–обстойна проверка, този срок е 3 месеца. Важно правомощие на омбудсмана е също така посредничеството между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примиряване на позициите им.
 Омбудсманът няма  право да огласява обстоятелствата, станали му известни при изпълнение на неговите функции.
 
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

    Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.
 
 Кой има право на достъп
  •     български граждани
  •     чужденец или лице без гражданство
  •     българско или чуждестранно юридическо лице
Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от Областна администрация – Кюстендил във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.
Кога може да Ви бъде отказан достъп

1.    Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
2.    Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Областна администрация – Кюстендил и няма самостоятелно значение;
3.    Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
4.    Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;

Когато в Областна администрация – Кюстендил не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган,  ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността исканата информация да Ви бъде предоставена.
Решението на Областен управител за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред Административен съд Кюстендил. 
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Областна администрация – Кюстендил е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вашите права като заявители, съгласно Закона за защита на личните данни са: 

- потвърждение за съществуване на личните Ви данни;
- актуализиране или поправяне на данни;
- да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;
- да забраните на Областна администрация – Кюстендил да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;
- да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път; 

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато :

- съответното лице изрично е дало съгласието си;
- източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;
- във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;
- е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;
- са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни;
- Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни. 

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Държавата и сектора на публичните услуги упражняват своята дейност стремейки се да осигурят на всички свои клиенти справедливо, безпристрастно, прозрачно и достъпно обслужване. Вие имате право на такова обслужване и Областна администрация – Кюстендил предприема серия от ангажименти и конкретни стъпки за осъществяването им.
 
   1. Лесен достъп до нашите услуги

- Областна администрация – Кюстендил започва работа в 9.00 часа и приключва работния си ден в 17.30 часа. В звеното за административно обслужване е установен непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
- Областният управител на област с административен център гр. Кюстендил и неговите заместници осъществяват прием на граждани всеки вторник от 09:30 до 12:00 часа в работните дни от  месеца. Записване за приемен ден:  всеки работен ден в рамките на работното време – лично или на тел.: 078/55 06 50.
- На  пропуска на нашата администрация ще бъдете насочени към подходящия специалист.
- В сградата има информационно табло, на което е изложена най-важната и актуализирана информация, която би Ви била полезна.
- Поставени са указателни табели за местоположението на всеки отдел, на входа на всеки кабинет са изписани имената на служителите, които Ви обслужват.
- Административната сграда на Областна администрация е достъпна за хора с увреждания.

   2. Внимателно и любезно обслужване

- Имената на служителите, които Ви обслужват са поставени на видно място.
- Нашите служители са ангажирани да Ви изслушват с внимание, да Ви дават oтговор във възможно най – кратки срокове, на достъпен и лесноразбираем език.
- На интернет страницата на Областна администрация – Кюстендил можете да намерите основните форми на заявления, молби и жалби във вид на формуляри. В приложенията са посочени  изискуемите документи при подобен тип ситуации www.kn.government.bg .
- Ние изискваме единствено документите, които са относими към работата по вашата преписка и не са налични при нас или при друг орган.
- Ние Ви обслужваме при условията на пълна конфиденциалност като гарантираме защитата на личните Ви данни.

    3. Достъпен отговор в предварително анонсираните срокове
 
• Отнасяме се с внимание към четливостта и яснотата на нашите формуляри и кореспонденция.
• В максимален срок до 1 месец ние предоставяме на Вашата кореспонденция точен отговор или съобщение какво налага забавяне, евентуално искане да представите допълнително документи, съобщение кога и на кой орган е било препратено Вашето искане, ако то не попада в правомощията на Областен управител. За да се съкрати срока за отговор, Моля, поставяйте точно формулирани искания и по възможност предоставяйте оригинали на приложените документи.
• Готови сме да общуваме чрез удобни за Вас начини – чрез лични срещи, по телефон, факс, по пощата,  интернет, e-mail. Нужно е само да посочите по какъв начин желаете да се осъществи обратната връзка и не забравяйте да посочите електронен или пощенски адрес или телефон.
• На електронната ни страница сме посочили конкретен срок на изпълнение на всяка от административните услуги, осъществявани в нашата администрация и се ангажираме със спазването на тези срокове.
• В случай, че не сте доволни от качеството или срока на обслужване на някой от нашите служители имате право да подадете жалба до прекия му или ресорен ръководител. Всяко оплакване, когато не е анонимно или недоказано, се разглежда по вътрешни правила на Областна администрация – Кюстендил.

   4. Вслушваме се във Вашето мнение

 Редовно се информираме за Вашите очаквания и удовлетвореността Ви  относно качеството на административното обслужване. На нашата интернет страница Ви предоставяме възможност да изложите Вашите мнения, критики или препоръки.
 Отчитаме и огласяваме резултатите от действията за подобряване на обслужването.

Областна администрация Кюстендил Ви благодари за съдействието в осъществяване на реформата в административното обслужване и Ви призовава да изразявате гласно своята гражданска позиция, за да намерим заедно верния път за една по-добре организирана и по-ефективна работа на нашата администрация в полза на обществото.

Настоящите правила се утвърждават на основание чл.21. от Наредбата за административното обслужване, приета с ПМС № 246 от 13.09.2006 г. със Заповед № РД-06-216/25.07.2014 год. на Областния управител на Област Кюстендил.